5.2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Welke belangrijke ontwikkelingen zien we voor 2023?

De manier waarop we ons verplaatsen verandert. Technologie ontwikkelt zich, en de stad ontwikkelt zich ook. We moeten nu nadenken over de mobiliteit van de toekomst, zeker als we een schaalsprong maken.

Begin 2023 gaan we het Mobiliteitsplan 2040 met de gemeenteraad bespreken, waaraan in 2022 is gewerkt met vele partijen in de stad. We gaan keuzes maken in de wijze waarop we deelmobiliteit een bewuste plek geven in de stad, hoe we vlot en veilig onze weg kunnen vinden in het verkeer, op korte en lange termijn. We starten met het Strategisch plan verkeersveligheid en werken deze uit voor de verschillende deelgebieden in de stad.

Ook gaan we in 2023 voor de hele stad het parkeerbeleid actualiseren. Voor de binnenstad en Hart van Zuid is dit in 2021 al gedaan. Voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid worden uitvoeringsplannen aan de raad voorgesteld.

In Hart van Zuid wordt parkeerregulering ingevoerd. De in september 2021 vastgestelde parkeernormen voor binnenstad en Hart van Zuid sluiten aan bij de doelstelling van het realiseren van een (hoog)stedelijk woon- en werkmilieu. Invoering van parkeerregulering is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van deze doelstelling en hangt samen met oplevering van woningbouw in Hart van Zuid.

Als uitwerking van de programmalijn Bereikbare Binnnenstad worden er fietsparkeerplannen in de binnenstedelijke omgeving gerealiseerd voor de Markt en het Wetplein. Voor het realiseren van fietsroutes geven we prioriteit aan de F35 Fietssnelweg aan de Bankastraat en Marskant in Hengelo. We willen na de besluitvorming over het toegangsbeleid uitvoering geven aan de actualisatie toegangsbeleid centrum.

Verbonden partijen

Recreatieschap Twente
Recreatieschap Twente werkt vóór en samen mét de veertien Twentse gemeenten en maatschappelijke partners aan een vitaal Twente waarin inwoners gezond en kansrijk zijn. Dit is een onderdeel van de Provincie. Gezamenlijk wordt gekeken wat mogelijkheden zijn om mobiliteitsvraagstukken grensoverschrijdend aan te pakken.

Gildebor/Sociaal Werkleerbedrijf Midden-Twente
Gildebor voert het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)
Het belastingkantoor int gemeentelijke belastingen en heffingen voor de deelnemende gemeenten. Voor dit programma geldt dit voor parkeren en havenbedrijf.

Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente (is geen verbonden partij, maar op basis van bestuurlijke overeenkomst)
Het havenbedrijf verbindt vervoerders en bedrijven met de meest dynamische mainport van Oost-Nederland: de binnenhavens van Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede.

Wat willen we bereiken?

2.1 Mensen en goederen kunnen Hengelo beter bereiken via weg en spoor

2.1.1 Hengelo is beter bereikbaar met de fiets, de auto en het openbaar vervoer

Beleidsindicatoren

Peilwaarde

Jaarstukken

Streefwaarden begroting:

(jaar):

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling ‘Hengelo is goed bereikbaar met de auto’ (%)

69,8% (2021) 76,4%(2022)

80%

80%

80%

80%

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling ‘Hengelo is goed bereikbaar met het openbaar vervoer’ (%)

81,5% (2021) 83,5%(2022)

85%

85%

85%

85%

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling ‘Hengelo is goed bereikbaar met de fiets’ (%)

91,5% (2021) 92,6%(2022)

90%

90%

90%

90%

Duur treinreis van station Amsterdam Zuid naar station Hengelo

1 uur en 51 minuten (2021)

1 uur en 51 minuten

1 uur en 50 minuten

1 uur en 50 minuten

1 uur en 50 minuten

1 uur en 50 minuten

1 uur en 50 minuten

2.2 Mensen in Hengelo kunnen zich veiliger verplaatsen in een schone openbare ruimte

2.2.1 Wegen en fietspaden in Hengelo zijn heel en veilig

Beleidsindicatoren

Peilwaarde

Jaarstukken

Streefwaarden begroting:

(jaar):

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Percentage rijbanen, fietspaden en trottoirs in Hengelo dat voldoet aan de CROW*-richtlijn.1

85 (2022)

85

86

87

88

89

Aantal verkeersongevallen in Hengelo (aantal)

625 (2019)

565

535

505

475

445

415

Aantal verkeersslachtoffers in Hengelo (aantal)

113 (2019)

102

97

92

87

82

77

Percentage inwoners dat vindt dat Hengelo verkeersveilig is (%)

39,9% (2021) 40,6% (2022)

n.v.t.

n.v.t.

0,42

44%

46%

48%

 1. Het CROW is een kennisinstituut voor onder andere de water- en wegenbouw.

2.2.2 De openbare ruimte in Hengelo is schoon

Beleidsindicatoren

Peilwaarde

Jaarstukken

Streefwaarden begroting:

(jaar):

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling ‘Mijn buurt is schoon’ (%)

60,8%(2019) 58,7% (2021) 57,7%(2022)

60%

60%

60%

60%

60%

60%

2.3 De binnenstad van Hengelo is beter bereikbaar voor inwoners en bezoekers

2.3.1 Fietsers kunnen hun fiets makkelijker en veiliger stallen in de binnenstad

Beleidsindicatoren

Peilwaarde

Jaarstukken

Streefwaarden begroting:

(jaar):

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Rapportcijfer dat binnenstadbezoekers (die meestal fietsend gaan) geven voor het gemak waarmee zij in het algemeen een parkeerplek vinden voor hun fiets (cijfer 1-10)

7,6 (2019) 8,2 (2020) 8,1 (2021)

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Aantal keren dat een fiets is gestald in een bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad van Hengelo (aantal)1

90.295 (2019)

60.000

100.000

100.000

150.000

150.000

150.000

 1. Het gaat om twee stallingen: Kloosterhofterrein en de Beurs.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2023?

 • We zijn gestart met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan voor de stad. Het mobiliteitsplan wordt een toekomstgericht en integraal beleidsdocument dat een visie bevat die beschrijft hoe mobiliteit kan bijdragen aan “Hengelo als stad van de verbinding”. Centraal staat hoe mobiliteit kan bijdragen aan Hengelo als prettige woonstad, als sociale, sportieve stad, als een stad met een sterke economie en een aantrekkelijke woonomgeving.

 • Verdere uitvoering en monitoring notitie bereikbare binnenstad om zo bij te dragen aan een aantrekkelijke en bereikbare binnenstad, door onder meer te zorgen voor voldoende hoogwaardige fietsparkeervoorzieningen. Op dit moment worden er drie nieuwe fietsenstallingen gerealisserd: Marktplein, De Wetstraat, Ontwikkeling Lange Wemen (Kloosterhof)

 • Beheer en exploitatie nieuwe bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad.

 • Er wordt gestart met het opstellen van een nieuwe parkeervisie voor heel Hengelo. De nieuw vastgestelde Parkeernormennota is alleen van toepassing voor de binnenstad en Hart van Zuid. Voor de overige gebieden van de stad is de Nota Autoparkeren 2008-2012 van kracht gebleven. De nieuw op te stellen parkeervisie zal de Nota Autoparkeren gaan vervangen.

 • Conform een landelijke werkwijze, zal in 2023 anders naar verkeersveligheid gekeken worden. Niet alleen meer naar verkeersongevallen achteraf, maar proactief door risicoprofielen op te stellen. Hier komt een uitvoeringsprogramma uit voort die een directe relatie zal hebben met het uitvoeringsprogramma uit het Mobiliteitsplan.

 • Er wordt in het voorjaar van 2023 een wijkbreed onderzoek uitgevoerd naar de verkeersontsluiting van de wijk Woolde. (23-NB-2.1).

 • We realiseren nieuwe fietsenstallingen en zorgen voor bewaking van de fietsen (23-NB-2.2).

Wat blijven we doen?

Verkeer en vervoer

 • Wegen, straten en pleinen onderhouden.

 • Verwijderen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte (inclusief straatmeubilair) en bestrijden van gladheid.

 • Wegen, paden en openbare ruimte voorzien van voldoende licht.

 • Beheren en onderhouden van bebordingen en straatnaamborden.

 • Beheren en onderhouden verkeersregelinstallaties en veiligheidssystemen om de verkeersveiligheid en doorstroming op minimaal hetzelfde niveau te waarborgen.

 • Beleid maken over verkeer en vervoer, verkeersvoorzieningen ontwerpen en verkeersadviezen geven.

Parkeren

 • Beheren en exploiteren van blauwe zones, het betaald parkeergebied, Shop & Go parkeerplaatsen, parkeergarage De Beurs en de bewaakte fietsenstallingen.

 • Waar gevraagd uitbreiding van de blauwe zone faciliteren.

 • Waar mogelijk verbeteren exploitatieresultaat parkeren.

 • Monitoring van de opgestelde parkeerbalans.

 • Monitoren van het autobezit in Hart van Zuid en de binnenstad, alsmede parkeerdruk in Hart van Zuid de binnenstad en directe omgeving.

 • Eventueel parkeerplaatsen opheffen om de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken of ontwikkelingen mogelijk te maken.

 • Adviseren over parkeerbeleid, -beheer en -exploitatie in de diverse binnenstadsprojecten en bij opstellen van nieuw parkeerbeleid.

Havens

 • Wij blijven investeren om het Twentakanaal aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven en daarmee de regionale economie te versterken en werkgelegenheid in de regio te bevorderen.

 • Wij blijven investeren in de fysieke haveninfrastructuur om daar waar nodig deze infrastructuur aan te passen aan de grotere vaarwegklasse (klasse Va). Het Rijk en de havengemeenten investeren de komende jaren fors in het opwaarderen van de Twentekanalen. Voor de verschillende investeringen is door de EU een subsidie verstrekt. Sleutelwoorden die de komende periode bepalend zijn in relatie tot de uitvoering van het bedrijfsplan zijn “Slim, duurzaam en veilig”.

 • Wij werken aan de uitwerking/realisatie van het concept “Smart Port Twente”. Een digitaal platvorm waarin allerlei informatie beschikbaar komt voor gebruikers, ondernemers, overheden en geïnteresseerden op het gebied van de dienstverlening, verkeersmanagement, milieu en monitoring, assetmanagement en controlesysteem op de scheepsregistratie.

Openbaar vervoer

 • Beleid maken over openbaar vervoer (OV) en onderhouden van OV-systemen.

Wat mag het kosten?

Taakveld

Saldo rekening 2021

Saldo begroting 2022

Lasten begroting 2023

Baten begroting 2023

Saldo begroting 2023

Verschil 2023 - 2022

2.1 Verkeer, wegen en water

-7.528

-7.228

8.783

423

-8.359

-1.131

2.2 Parkeren

-1.049

-1.117

1.272

34

-1.238

-122

2.4 Economische Havens en waterwegen

-15

42

752

717

-35

-77

2.5 Openbaar vervoer

-264

-316

305

-

-305

11

Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-8.857

-8.620

11.112

1.174

-9.938

-1.318

Taakveld

Saldo begroting 2023

Saldo begroting 2024

Saldo begroting 2025

Saldo begroting 2026

2.1 Verkeer, wegen en water

-8.359

-8.518

-8.739

-8.933

2.2 Parkeren

-1.238

-1.342

-1.342

-1.200

2.4 Economische Havens en waterwegen

-35

-35

-35

-35

2.5 Openbaar vervoer

-305

-305

-305

-305

Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-9.938

-10.200

-10.420

-10.473

Financiële toelichting

2.1 Verkeer, wegen en water (€ 1.131.000 nadeel)
Door de toenemende aandacht voor verkeer en verkeersveiligheid verwachten we dat we de komende periode meer ambtelijke capaciteit nodig zullen hebben en meer inzetten op verkeersbeleid. De kapitaallasten nemen in 2023 toe t.o.v. het begroot bedrag van 2022. Dit komt overwegend door het neerwaarts bijstellen van de begrote afschrijvingslasten in 2022 (o.b.v. de werkelijke cijfers, Zomerbrief 22-ZB-9.6). Tegelijkertijd zijn er ook nieuw geplande vervangingsinvesteringen op het gebied van wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en kunstwerken die de kapitaallasten in 2023 verhogen (22-ZB-2.2 tm 2.6). Vanaf 2024 is door deze investeringen wel een structurele toename van de kapitaallasten zichtbaar en lopen de lasten in dit taakveld op. De budgetten zijn in 2023 ook hoger t.g.v. de indexering en areaaluitbreiding. Als nieuw beleid is rekening gehouden met een uitzetting van lasten ten behoeve van de Wijkontsluiting Woolde (23-NB-2.1).

2.2 Parkeren (€ 122.000 nadeel)
De exploitatiebudgetten zijn in 2023 hoger door de indexering. Ook de kapitaallasten nemen in 2023 toe t.o.v. het begroot bedrag van 2022. Dit komt overwegend door het neerwaarts bijstellen van de begrote afschrijvingslasten in 2022 (o.b.v. de werkelijke cijfers, Zomerbrief 22-ZB-9.6). Meerjarig gezien dalen de kapitaallasten per 2026, omdat investeringen uit het verleden dan afgeschreven zijn en er in afwachting van diverse ontwikkelingen nog geen nieuwe investeringen gepland zijn. Als nieuw beleid is rekening gehouden met meerjarig hogere lasten van bemensing van de nieuwe fietsenstallingen en een formatieuitbreiding ten behoeve van de coördinatie (23-NB-2.2).

2.4 Economische havens en waterwegen (€ 77.000 nadeel)
De kapitaallasten nemen in 2023 toe t.o.v. het begroot bedrag van 2022. Dit komt overwegend door het neerwaarts bijstellen van de begrote afschrijvingslasten in 2022 (o.b.v. de werkelijke cijfers, Zomerbrief 22-ZB-9.6). We hebben hogere haveninkomsten uit vaarbewegingen, omdat deze per 2023 zijn geindexeerd. Kleinere verschillen worden veroorzaakt door de indexatie en de verhoging van de perceptiekosten.

2.5 Openbaar vervoer (€ 11.000 voordeel)
Dit taakveld laat geen significante afwijkingen zien.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd