Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Beleidskaders

Het beleid voor de lokale heffingen is opgenomen in:

  • landelijke wet- en regelgeving;

  • de diverse belastingverordeningen en –regelingen.

Beleidsontwikkelingen

Hervorming lokaal belastinggebied
In 2015 kondigde het Rijk een belastingherziening aan, met als voornaam onderdeel een groter lokaal belastinggebied, ofwel een grotere beleidsvrijheid voor gemeenten om eigen belastingen te innen. Sindsdien is dit onderwerp gedurende verschillende kabinetten op de agenda gebleven, maar daadwerkelijke veranderingen in de lokale heffingen hebben zich niet voorgedaan.

De Omgevingswet en leges
Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking, nadat enkele keren eerdere inwerkingtreding is aangekondigd. Meerdere zaken gaan veranderen:

  • Het is toegestaan over nieuwe activiteiten leges te heffen

  • (Mogelijk) minder vergunningplichten

  • De ‘knip’: het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke vergunning

  • Gemeentelijke kosten worden hoger of lager

  • Gemeentelijke kosten verschuiven

  • Meer integrale vergunningen (meerdere gezagen betrokken)

  • Planactiviteiten worden minder complex (of juist complexer)

De legesverordening 2024 is gebaseerd op de modelverordening van de VNG.

Rioolheffing/ Waterzorgheffing
Wateroverlast en verdroging vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. Meer percelen kunnen in de heffing worden betrokken, want van de maatregelen in de publieke ruimte heeft iedereen profijt. De huidige verordening Rioolheffing dekt dan niet meer de lading, omdat dit het beeld schept van een belasting voor een buizenstelsel. Bij belastingplichtigen die daar niet op zijn aangesloten roept dat weerstand op. De gemeentelijke watertaken omvatten een breed palet. Zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater hebben een centrale plaats in de ordening van de publieke ruimte. Gemeenten moeten maatregelen nemen om wateroverlast en waterschade te voorkomen. Een voorbeeld is het onderhoud van bermen en slootkanten om overtollig water af te voeren.
In Hengelo wordt het Programma Water en Riolering (PWR, voorheen GRP) vastgesteld in het 4e kwartaal 2023. De nieuwe verordening rioolheffing 2024 is daarop gebaseerd.

Ontwikkeling tarieven
De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffingen worden geraamd op basis van het uitgangspunt dat wordt gestreefd naar volledige kostendekking.
De voor 2024 geldende tarieven voor de overige belastingen en rechten stijgen met een inflatiecorrectie van 8,9 %, uiteraard met uitzondering van die tarieven, die het Rijk heeft vastgesteld of gemaximeerd. De overige uitzonderingen worden toegelicht in het voorstel tot vaststelling van de Verordeningen 2024.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd