2. Leeswijzer

In hoofdstuk 3 treft u het raadsadvies en het raadsbesluit aan. De Beleidsbegroting bestaat daarna uit de volgende hoofdstukken.

In hoofdstuk 4 worden de koers en diverse ontwikkelingen geschetst. Daarnaast wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente Hengelo en het financieel meerjarenperspectief. Tevens wordt de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in een afzonderlijke paragraaf op hoofdlijnen beschreven.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan in de strategische agenda 'Hengelo in verbinding'. Dit vormt de kern van de begroting. Vervolgens kent de Beleidsbegroting de volgende beleidsprogramma's: 1. Veiligheid, 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 3 Economie, 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie, 6. Sociaal domein, 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid, 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing en 9. Bestuur en ondersteuning.

Met ingang van de Beleidsbegroting 2022-2025 hebben we meer focus aangebracht in de maatschappelijke opgaven. Hieraan voorafgaand zijn in samenspraak met de gemeenteraad de doelen per begrotingsprogramma geconcretiseerd, waarbij de nieuwe beleidsindicatoren aan de doelen zijn gekoppeld. Dit heeft toen geleid tot een aangepaste opzet van de programma's in hoofdstuk 5. We hebben gemerkt dat het bij de indicatoren nog soms zoeken is en dat het ‘verhaal erachter’ de nodige toelichting vraagt. Het is ons advies dat we deze doelen en de beleidsindicatoren meerjarig in tact houden om zo te bepalen of we de doelen halen. Het kan zijn dat door omstandigheden of bijstelling van beleid deze doelen aanpassing behoeven op basis van nieuwe beleidsnota’s. Dan zien we deze nieuwe doelen of de vervallen doelen ook terug als onderdeel van de betreffende beleidsnota.

Per begrotingsprogramma vindt u de volgende punten:

  • Welke belangrijke ontwikkelingen zien we voor 2023?

  • Relevante beleidsnota's

  • Verbonden partijen

  • Wat willen we bereiken?

  • Wat gaan we daarvoor anders doen in 2023?

  • Wat blijven we doen?

  • Wat mag het kosten?

Bij 'Wat willen we bereiken?' zijn de doelen per programma geformuleerd met daaraan gekoppeld de beleidsindicatoren. Middels de beleidsindicatoren kunnen we volgen in welke mate we de doelen gaan behalen. De meeste peilwaarden van de beleidsindicatoren halen we (jaarlijks) op middels uitvraag bij het HengeloPanel. Het kan voorkomen dat we nu 2 peilwaarden met een verschillend uitvraagjaar tonen per beleidsindicator. Bijvoorbeeld als er door een eerdere enquete al een peilwaarde bekend was. Dan tonen we beide waarden. Dit doen we met name omdat de uitvraag is gedaan in een jaar waar corona nog heerste. Het kan dus voorkomen dat in de kolom 'Streefwaarden Jaarstukken 2021' niets is ingevuld (n.v.t.), omdat deze beleidsindicator niet is genoemd in de Beleidsbegroting 2021-2024 en dus nieuw is met ingang van het begrotingsjaar 2022.

Bij 'Wat gaan we daarvoor anders doen in 2023?' zijn de daarvoor in komend jaar benodigde acties gekoppeld aan de doelen.

Bij 'Wat blijven we doen?' wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten, die de gemeente Hengelo al jaarlijks uitvoert.

In 'Wat mag het kosten?' kent elk programma een (op basis van de begrotingsvoorschriften) onderverdeling naar taakvelden. Hierin wordt een financiële toelichting van verschillen > € 50.000 of > 10% van het budget gegeven. De financiële toelichtingen kunnen op de taakvelden niet zonder meer één op één vergeleken worden met de mutaties die zijn genoemd in de Zomerbrief 2022-2026.

In de Zomerbrief wordt uitgegaan van een vergelijking van de afzondelijke jaarschijven 2023-2026 ten opzichte van de meerjarenschijven 2023-2025 bij de (gewijzigde) Beleidsbegroting 2022-2025. Sommige afwijkingen zijn namelijk al eerder ontstaan in voorgaande jaren door bijv. eerdere Kadernota's. Deze mutatie vindt u niet direct terug in de vergelijking van dezelfde begrotingsjaren (paragraaf 4.2 van deze begroting), maar maakt wel onderdeel uit van de financiële toelichting in het programmaplan (hoofdstuk 5) tussen de jaarschijf 2023 ten opzichte van de jaarschijf 2022. Tevens kunnen budgetten structureel zijn aangepast met ingang van 2022 in de Zomerbrief 2022-2026. Dit leidt dan ook niet tot een verschil in de financiële toelichting in het programmaplan (hoofdstuk 5). Ook ziet u in hoofdstuk 5 in de financiële toelichting terug of budgetten zijn geïndexeerd, terwijl dat in de Zomerbrief in één onderdeel 22-ZBP-9.2 'Prijs- en loonindexaties 2023 versus compensatie gemeentefonds' is gepresenteerd.

In hoofdstuk 6 staan de door het Rijk voorgeschreven verplichte paragrafen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting op specifieke onderwerpen, zoals het weerstandsvermogen en risicobeheersing, het grondbeleid, het onderhoud van kapitaalgoederen en de lokale heffingen. Hieraan hebben we de niet verplichte paragraaf voor subsidies toegevoegd.

Hoofdstuk 7 geeft een totaaloverzicht van lasten en baten, een overzicht van lasten en baten per programma, de incidentele baten en lasten per programma en een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

In hoofdstuk 8 worden alle bijlagen weergegeven, waaronder de baten en lasten per taakveld, de overzichten van de reserves en voorzieningen, de verbonden partijen, het meerjarig investeringsoverzicht, de tarieven voor de huur van sportaccommodaties, de begrippen- en afkortingenlijst en de verplichte kengetallen van de landelijke website 'waarstaatjegemeente'.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd