6.7.3 Arbeidsvoorwaarden

Voor 2023 e.v. zetten we in op de volgende thema's:

Hybride werken

Door corona hebben we vanaf medio maart 2020 ruime ervaring opgedaan met thuiswerken. Daarmee is er na de coronaperiode een nieuwe situatie ontstaan. Dit vroeg om het herijken van het doel van ons werkconcept en om het vastleggen van hoe wij als organisatie om willen gaan met thuiswerken. De bedoeling is en blijft een manier van (thuis)werken die bijdraagt aan samenwerking. Waarbij we de voordelen van thuiswerken zo goed mogelijk benutten en de thuiswerkplek onderdeel is van het activiteitgericht werken, wat inhoudt dat we een werkplek kiezen bij het werk dat we gaan doen. Daarnaast beschikken we over een stadhuis dat de ruimte biedt voor ontmoeting en verbinding middels formele en informele contacten, waar de werkplekken en faciliteiten onze werkzaamheden ondersteunen. Collega’s die afhankelijk van hun werkzaamheden en voorkeuren zowel vanuit huis als op het stadhuis samen kunnen werken, worden gefaciliteerd door ICT-middelen en een goede informatievoorziening. Nog in 2022 worden de eerste ervaringen met ons hybride werkconcept geëvalueerd, waarna de komende jaren een doorontwikkeling zal plaatsvinden. Een doorontwikkeling die zal bestaan uit zowel ICT-, fysieke- als gedragsaspecten.

Arbeidsmarktbeleid

Zoals hiervoor binnen de paragraaf Personeel aangegeven is er volop aandacht voor arbeidsmarktpositionering. In dat kader wordt ook gekeken naar de optimalisering van ons arbeidsvoorwaardenpakket om Hengelo - nog meer dan nu al het geval is - een aantrekkelijk werkgever te laten zijn.

CAO onderhandelingen 2023

De onderhandelingen voor de cao gemeenten 2023 zijn nog niet gestart. Wel heeft de VNG een arbeidsvoorwaardennota voorgelegd. De VNG gaat met de uitgangspunten daarin de cao onderhandelingen in. Inzet is ondermeer het afschaffen van de na-wettelijke WW-uitkering en het 'derde ziektejaar' bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt voorgesteld om de tijdelijke thuiswerkvergoeding van 2 euro/dag structureel te maken en te onderzoeken hoe een duurzame mobiliteitsvergoeding in de cao opgenomen kan worden. De nieuwe bepalingen in de cao die gaat gelden vanaf 1 januari 2023 worden in 2023 geimplementeerd.

Instroom en integriteit

In 2022 is het uitvoeringsbeleid Instroom- en integriteit vastgesteld. Iedere medewerker die bij de gemeente Hengelo in dienst komt moet een VOG kunnen overleggen. We kennen laag, verhoogd en hoogrisico profielen. Voor hoog risicoprofiel functies geldt dat een kandidaat ook gescreend wordt. De profielen ontwikkelen we de komende tijd nog verder zodat deze aansluiten bij de nieuwe organisatiestructuur. Op die manier beperken we ook in 2023 de veiligheids- en integriteitsrisico's binnen de organisatie.

Doorontwikkeling Arbo

In 2022 is het Arbobeleid vastgesteld. Met dit beleid willen we meer grip krijgen op de arbo aspecten in de organisatie zoals arbobudgetten, agressie, inzet vertrouwenspersonen, preventie en verzuim. Uitvoering en doorontwikkeling zal, na de eerste uitvoeringsacties in 2022, in 2023 verder vorm en inhoud krijgen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd