Water en riolering

Volumes

Vrij-verval riool

632.355

m

Mechanisch riool

92.425

m

Kolken

34.809

st.

Riool pompgemalen

85

st.

Drukriool-installaties

292

st.

Drainage

224.909

m

Onderhoudssystematiek
Het in stand houden van de riolering gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten. Riolen worden niet vervangen zolang uitstel verantwoord is of alternatieven doelmatiger zijn. Het rioolvervangingsplan is gebaseerd op risicogestuurd beheer. Hierbij wordt onderhoudsinspanning geleverd op basis van schaderisico en gevolgen. Keuzen voor vervanging, relining of (deel)reparaties blijft echter maatwerk.

Hengelo is kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. De gevolgen die wij op ons af zien komen zijn een toename aan wateroverlast en droogte, toename van de gevoelstemperatuur, afname van de biodiversiteit en de lucht- en waterkwaliteit. Om deze gevolgen het hoofd te bieden moeten we Hengelo meer ontstenen en vergroenen. Ook moeten we meer regenwater bergen, bij voorkeur in open water en retenties om wateroverlast en droogte aan te pakken. Door het realiseren van groene en blauwe structuren kunnen we de negatieve gevolgen van klimaatverandering integraal aanpakken, worden gevolgschaden en –kosten voorkomen en neemt de leefbaarheid van de stad toe. Door slim combineren van maatregelen, bijvoorbeeld door meekoppelen met projecten, kunnen de extra uitgaven worden beperkt.  

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.7 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Grote projecten en ontwikkelingen; wat gaan we doen in 2024

  • Uitvoering geven aan de projecten zoals genoemd in het Programma Water en Riolering.

  • Inrichten waterberging in de openbare ruimte.

  • Aanleggen van drainage om structureel overlast en/of schade door verhoogde grondwaterstanden te verminderen

  • Het project “Berflobeek bij de Marskant” is uitgevoerd. Na de woonrijpfase wordt nog een fiets-/voetgangersbrug aangebracht.

  • Vanaf 2023 geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Financiën
De budgetten voor regulier en groot onderhoud zijn vastgesteld in het GRP 2018-2022. Naar verwachting zal zal het nieuwe "Programma Water en Riolering" in november 2023 aan de Raad ter vaststelling worden aangeboden. Hoewel het beheer meer risicogestuurd plaats vindt, is de verwachting dat dit voldoende is om de eisen die aan de functionaliteit en veiligheid worden gesteld te waarborgen. Mocht een riolering onverhoopt eerder moeten worden vervangen dan gepland dan kan dit vaak worden opgelost door een andere geplande vervanging wat naar achteren te schuiven.

Op het gebied van riolering en waterhuishouding wordt samengewerkt met de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel (Twents waternet). Met zogenaamde werkplaatsen wordt door gezamenlijk onderzoek geprobeerd kostenbesparingen te realiseren in de waterketen.

Water, onderdeel Riolering

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Salarissen en sociale lasten

335.940

335.940

335.940

335.940

335.940

Mutatie voorzieningen

2.041.606

2.371.876

2.629.491

2.905.782

3.232.129

Kapitaallasten1

2.012.037

2.010.318

2.084.247

2.140.413

2.157.289

Exploitatie-en onderhoud

5.116.870

5.133.870

5.150.870

5.169.870

5.187.870

Overhead en BCF

1.672.422

1.672.422

1.672.422

1.672.422

1.672.422

Belastingen op producenten en huishoudens

-11.178.875

-11.524.426

-11.872.970

-12.224.427

-12.585.650

0

0

0

0

0

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Water, onderdeel Waterlopen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Salarissen en sociale lasten

34.848

34.848

34.848

34.848

34.848

Kapitaallasten1

4.653

4.648

4.644

4.639

4.635

Exploitatie-en onderhoud

253.801

254.901

256.001

257.101

257.101

293.302

294.397

295.493

296.588

296.584

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd