6.3.3 Water en riolering

Volumes

Vrij-verval riool

631.262

m

Mechanisch riool

92.867

m

Kolken

34.150

st.

Riool pompgemalen

85

st.

Drukriool-installaties

292

st.

Drainage

223.728

m

Onderhoudssystematiek
Het in stand houden van de riolering moet tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren. Concreet betekent dit dat riolen niet worden vervangen zolang uitstel verantwoord is of alternatieven doelmatiger zijn. Het rioolvervangingsplan is gebaseerd op risico gestuurd beheer. Hierbij worden de onderhoudsinspanningen gestuurd op de gevolgen van schade. De keuze voor vervanging, relining of deelreparaties blijft maatwerk.

De gevolgen van de klimaatveranderingen maken steden minder leefbaar. Hitte, droogte, luchtkwaliteit en wateroverlast stellen ons voor nieuwe opgaven. We willen maatregelen voor extra groen en water in de stad combineren om de wateroverlast en hittestress terug te dringen en om Hengelo veel minder stenig en dus groener te maken. Bij alle projecten nemen we dit als uitgangspunt. Door het slim combineren is er beperkt aanvullende financiering nodig.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.7 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Grote projecten en ontwikkelingen; wat gaan we doen in 2023

 • Inrichten tijdelijke waterberging in de openbare ruimte.

 • Op diverse locaties wordt drainage aangelegd in de openbare ruimte teneinde hoge grondwaterstanden te beteugelen.

 • De Drienerbeek tussen de Paul Krugerstraat en de zandvang aan de Wemenstraat wordt opnieuw ingericht en gaat deel uitmaken van het Wemenpark. De voorbereidingen zijn in 2022 gestart.

 • De Berflobeek achter de Marskant wordt opnieuw ingericht en krijgt meer ruimte. De beek gaat integraal onderdeel uitmaken van de nieuwe woonlocatie “Marskant”

 • In 2021 zijn de klimaatdialogen gevoerd (lokaal en regionaal) en eind 2022 wordt een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie vastgesteld. In 2023 gaan we hier uitvoering aan geven.

 • Het vuilwatertransportriool tussen de Oldenzaalsestraat en de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Vechtstromen wordt gefaseerd gerelined. Hiertoe wordt een kunststofcoating in de rioolbuizen aangebracht.

 • Waar mogelijk wordt verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering en vertraagd afgevoerd naar de beken.

 • In de binnenstad wordt herinrichting gecombineerd met de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen zoals afkoppelen, realiseren van waterberging en groenaanleg.

 • De wateroverlast in de Suze Robertsonstraat wordt aangepakt.

 • In de Bankastraat wordt ,in combinatie met de aanleg van de F35, de riolering vervangen en een blauwe ader aangelegd. Het verhard oppervlak wordt afgekoppeld.

 • In samenwerking met woningcorporatie Welbions, wordt de Bloemenbuurt klimaatadaptief ingericht.

Financiën
De budgetten voor regulier en groot onderhoud zijn vastgesteld in het GRP. Op basis van het GRP 2018-2022 zijn de budgetten voldoende. In de jaarschijven 2023-2026 is jaarlijks rekening gehouden met de groei van de lasten met 2% conform de verlenging van het huidige GRP. Dit heeft de gemeenteraad op 22 juni jl. besloten. Hoewel het beheer meer risicogestuurd plaats vindt, is de verwachting dat dit voldoende is om de eisen die aan de functionaliteit en veiligheid worden gesteld te waarborgen. Mocht een riolering onverhoopt eerder moeten worden vervangen dan gepland dan kan dit vaak worden opgelost door een andere geplande vervanging wat naar achteren te schuiven.

Op het gebied van riolering en waterhuishouding wordt samengewerkt met de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel (Twents waternet). Met zogenaamde werkplaatsen wordt door gezamenlijk onderzoek geprobeerd kostenbesparingen te realiseren in de waterketen.

Water, onderdeel Riolering

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Salarissen en sociale lasten

309.660

309.660

309.660

309.660

309.660

Mutatie voorzieningen

2.208.178

2.386.687

2.696.060

2.938.786

3.206.580

Kapitaallasten1

1.891.940

2.012.040

2.010.316

2.084.245

2.140.415

Exploitatie-en onderhoud

4.912.821

4.929.821

4.946.821

4.963.821

4.982.821

Overhead en BCF

1.506.299

1.506.299

1.506.299

1.506.299

1.506.299

Belastingen op producenten en huishoudens

-10.828.898

-11.144.507

-11.469.156

-11.802.811

-12.145.775

0

0

0

0

0

 1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Water, onderdeel Waterlopen

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Salarissen en sociale lasten

32.160

32.160

32.160

32.160

32.160

Kapitaallasten1

533

533

532

532

531

Exploitatie-en onderhoud

129.815

129.815

129.815

129.815

129.815

162.508

162.508

162.507

162.507

162.506

 1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd