8.3. EMU-saldo

Het Rijk en de decentrale overheden hebben ook voor 2023 afgesproken een macro EMU-norm van -0,4% van het bruto binnenlands product per jaar te hanteren. Dit betekent, dat de lokale overheden samen in hun uitgaven de inkomsten met niet meer dan 0,4% mogen overschrijden. Het aandeel voor gemeenten hierin is 0,27%.

De basis voor het maken van afspraken over de balans tussen inkomsten en uitgaven ligt in de afspraken die in de Europese Unie zijn gemaakt. Deze zijn gericht op het voorkomen van een te grote staatsschuld. Al in 1997 is in het "Stabiliteits- en Groeipact" afgesproken dat begrotingen van overheden in evenwicht moeten zijn en dat in de groei daar naartoe het begrotingstekort maximaal 3% van het bruto binnenlands product mag bedragen.

Er liggen geen sancties onder deze afspraken. We worden niet beoordeeld op de balans in enig jaar, maar wel op de bijdrage aan het voorkomen van een overheidstekort op langere termijn. Kortom: we mogen niet jaar op jaar veel meer uitgeven, dan we binnen krijgen.

Het verloop van het EMU-saldo is als volgt:

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Mutaties financiële activa

1a.

(+)

Financiële vaste activa

-17.189

-11.709

-16.361

-1.671

-21.677

1b.

(+)

Uitzettingen

-14.439

-19.500

-

-

-

1c.

(+)

Liquide middelen

6.232

-2.386

-4.554

-

-

1d.

(+)

Overlopende activa

-

-

-

-

-

2.

Mutaties financiële passiva

2a.

(-)

Vaste schuld

-19.011

-24.023

-35.656

-991

-21.899

2b.

(-)

Vlottende schuld

-

-

24.244

6.614

-1.738

2c.

(-)

Overlopende passiva

-

-

-

-

-

3.

Verwachte boekwinst

3a.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

-

-

-

-

-

Berekend EMU-saldo

-6.385

-9.572

-9.503

-7.294

1.960

EMU Saldo referentiewaarde

2022

2023

2024

2025

2026

EMU-saldo volgens berekening

-6.385

-9.572

-9.503

-7.294

1.960

EMU-SALDO referentiewaarde

-11.756

-11.756

-11.756

-11.756

-11.756

EMU-saldo blijft onder referentiewaarde

5.371

2.184

2.253

4.462

13.716

Uit het overzicht blijkt dat het weer meenemen van investeringen leidt tot een negatief emu-saldo. We blijven binnen de referentiewaarde in alle jaarschijven.
Hierbij moet in acht worden genomen, dat we geen bedragen hebben opgenomen voor investeringen, die nog niet zijn goedgekeurd. Er zullen besluiten volgen in de komende 4 jaren, die leiden tot investeringen en uitgaven die het beeld weer wijzigen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd