6.7.8 Huisvesting

In februari 2020 is de nieuwe huisvesting in gebruik genomen. Met uitzondering van het ROZ en Twentebad vindt al onze dienstverlening sindsdien plaats vanuit ons stadhuis.

De ingebruikname van elk nieuw gebouw leidt per definitie tot noodzakelijke aanpassingen. Pas dan is er immers zicht op gebruikservaringen. In onze situatie komt daar nog bij dat door Covid maatregelen, meer specifiek het advies om thuis te werken, het begrip 'hybride werken' een vlucht heeft genomen. Hiermee de werksituatie waarbij de voordelen van het thuiswerken gecombineerd worden met het ontmoeten van elkaar in het stadhuis.

Ons doel is en blijft om 'het huis van de stad te zijn en om, mogelijk in wisselende omstandigheden, een goed en veilig werkconcept te bieden aan de medewerkers, passend binnen de ontwikkelingen van de gemeentelijke organisatie.

In mei 2022 is de werkgroep 'hybride werken' aangetreden. Deze werkgroep evalueert het werkconcept en onderzoekt de consequenties van 'hybride werken' voor de huisvesting. We hebben al enkele aanpassingen in kaart gebracht en voorbereid voor uitvoering.

In de afgelopen maanden is gebleken dat onze flexibele en toekomstbestendige huisvesting goed aansluit bij het 'hybride werken'. Wel verwachten we dat er behoefte is aan enkele aanvullingen op de faciliteiten in het stadhuis. Hierbij denken wij aan faciliteiten voor het voeren van privacygevoelige gesprekken en voor digitale/hybride vergaderingen.

Daarnaast zijn er aanpassingen benodigd op enkele installaties, die van belang zijn voor een goede luchtverversing en de verduurzaming van het wagenpark. Al deze zaken zijn al in beeld gebracht en voorbereid tot uitvoering in 2022 en 2023.

Naast de rest van de wereld hebben ook wij te maken met fors stijgende gasprijzen. We werken nu aan maatregelen om het gasverbruik voor het stadhuis terug te dringen met ingang van najaar 2022.

Bereiken?

Doen?

Doorontwikkelen hybride werken.

Faciliteiten privacy-gevoelige gesprekken.

Verduurzaming wagenpark.

Verbeteren capaciteit luchtverversing.

Evaluatie werkconcept najaar 2022, daarna uitrol verbeteracties/-maatregelen.

Pilot overlegfaciliteiten uitvoeren.

Aanbrengen extra laadinfrastructuur parkeerkelder en vervangen van huidige auto's door elektrische auto's.

Technische installaties aanpassen.

Terugbrengen gasverbruik

Technische installaties aanpassen en maatregelen treffen om zuiniger met gas om te gaan (najaar 2022).

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd