6.2.3 Indicatoren

De indicatoren zijn opgesteld conform het laatst vastgestelde beleid omtrent weerstandsvermogen en risicomanagementbeleid (in 2018 en deels aangepast in de Kadernota 2022-2025).

Indicator

Waarde

Begrotingssaldo
(* € 1.000)

De meerjarenbegroting is financieel sluitend in 2023.

Stand van zaken
Het verloop van het meerjarenperspectief in de Beleidsbegroting 2023-2026 toont een begrotingssaldo van:

2023: € 0
2024: € 3.595
2025: € 8.915
2026: € 1.557 

Incidentele weerstands-capaciteit
(* € 1.000)

Het vrij aanwendbare deel van de reservepositie beschouwen we als de incidentele weerstandscapaciteit. Dit zijn concreet de:
- de vrij aanwendbare reserves d.w.z. de algemene reserve 'sec
- de post onvoorzien incidenteel

Stand van zaken
De incidentele weerstandscapaciteit is ultimo 2023:
- vrij aanwendbare reserves = algemene reserve 'sec: € 41.955
- post onvoorzien incidenteel: € 116

Structurele weerstands-capaciteit

De structurele weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit.

Voorgeschreven is dat de gemeentelijke tarieven, leges en heffingen voor maximaal 100% kostendekkend zijn. In Hengelo is dat ook het uitgangspunt voor de belangrijkste tarieven. Tenzij een risico zich manifesteert in deze tarieftaken, biedt dit geen ruimte aan structurele weerstandscapaciteit.

Wanneer een structureel risico optreedt, is het niet altijd mogelijk de financiële impact op korte termijn in de begroting op te vangen. In dat geval kan een gemeente onder zeer strikte voorwaarden een beroep doen op extra financiering van het Rijk (artikel 12 Gemeentewet). Eén van de voorwaarden is dat de gemeente de belastingcapaciteit ten volle benut. Dat kan uiteraard niet oneindig. Daarom is door het Rijk een norm gesteld tot welk niveau het nog aanvaardbaar is lokale belastingen te verhogen, de zogenaamde artikel 12 norm.
Het verschil tussen de werkelijke hoogte van de lokale belastingen en de aanvaardbare hoogte van de artikel 12 norm noemen we de onbenutte belastingcapaciteit en betreft de structurele weerstandscapaciteit.

Stand van zaken
De gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld gezin in de gemeente Hengelo bedraagt € 815. Het landelijk gemiddelde is € 904. Voor 2022 is de benutte belastingcapaciteit dus 90,2% van het landelijk gemiddelde. Als we de onbenutte belastingcapaciteit van 9,8%, zijnde € 89 vermenigvuldigen met het aantal huishoudens, bijna 38.200, komen we uit op een onbenutte belastingcapaciteit van € 3.398.000.

Benodigde weerstands-capaciteit
(* € 1.000)

Het benodigde weerstandsvermogen bepalen we door de geïdentificeerde risico’s uit te drukken in euro’s.

Omdat de kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen zeer beperkt is, passen we een zogenaamde Monte Carlo-analyse toe. Bij deze techniek wordt het optreden van de verschillende risico’s in diverse scenario’s vele malen gesimuleerd. Door deze methode hebben we een beeld van het benodigde weerstandsvermogen in vrijwel alle denkbare scenario’s.

We streven ernaar dat de minimale hoogte van de algemene reserve 50% van het benodigde weerstandsvermogen is.

Stand van zaken
Volgens de Monte Carlo-analyse (zekerheidspercentage 90%) is de benodigde weerstandscapaciteit € 21.568 op basis van de herijkte risicoprofiel. Deze herijking heeft na de Zomerbrief 2022-2026 plaatsgevonden.

Weerstands-vermogen
(* € 1.000)

De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten of tegenvallende inkomsten te kunnen dekken.

De weerstandscapaciteit (weerstandsratio) berekenen we als volgt:

Beschikbare weerstandscapaciteit
---------------------------------------- = Ratio weerstandsvermogen
Benodigde weerstandscapaciteit

Uit deze berekening volgt een ratio. Om te bepalen of het weerstandsvermogen op het gewenste niveau is, bekijken we in welke waarderingscategorie de ratio valt. We hanteren de waarderingscategorieën zoals hieronder weergegeven:

Klasse - Ratio- Betekenis
A - > 2,0 - Uitstekend
B - 1,4 tot 2,0 - Ruim voldoende
C - 1,0 tot 1,4 - Voldoende
D - 0,8 tot 1,0 - Matig
E - 0,6 tot 0,8 - Onvoldoende
F - < 0,6 - Ruim onvoldoende

Stand van zaken
De beschikbare weerstandcapaciteit is afgerond € 45.469
De benodigde weerstandscapaciteit is afgerond € 21.568

De ratio die hieruit volgt is dan 2,1 en is daarmee uitstekend. In de Zomerbrief 2022-2026 was de ratio nog 1,7. Deze verhoging van de ratio komt met name door de storting in de algemene reserve van het restantsaldo van de Jaarstukken 2021. Vanaf 2024 is deze ratio ongeveer 1,9 in de meerjarenramingen. Dit heeft te maken met de mutaties in de algemene reserve door het transformatieplan sociaal domein.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd