Wegen

Volumes

Cementbeton

139.362

m2

Dicht asfaltbeton

1.951.799

m2

Elementen

2.755.287

m2

Halfverharding

178.807

m2

Overig

31.943

m2

Totaal

5.057.197

m2

Waaronder

Fietspad

362.176

m2

Rijbanen

2.683.944

m2

Voetpad

1.211.844

m2

Onderhoudssystematiek
De gemeente Hengelo hanteert voor het beheer en onderhoud van de wegen het kwaliteitsniveau zoals deze omschreven staat in de landelijke richtlijnen van het CROW. De wegen worden beheerd en onderhouden op basis van een programma. Daarnaast wordt kort cyclisch onderhoud uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van burgers.

Veranderingen in het onderhoudsniveau
Het onderhoudsniveau wordt niet veranderd. Hengelo streeft er naar om de richtlijnen van het CROW te handhaven.

Relevante veranderingen t.o.v. vorig jaar
Er zijn geen relevante veranderingen ten opzichte van vorig jaar.

Relevante beleidsnota’s

  • De wegennota 2003

  • Mobiliteitsplan 2040

Grote projecten en ontwikkelingen

  • Verschillende deelgebieden van Dalmeden worden verder ontwikkeld en de komende jaren worden in de al ontwikkelde gebieden kavels uitgegeven. Het areaal wegen en trottoirs neemt hierdoor verder toe.

  • Het Wetplein en omgeving worden heringericht. Er wordt een groene kerktuin aangelegd en het parkeerterrein en het omliggende gebied worden gerenoveerd.

  • De Bankastraat wordt heringericht, de straat wordt veiliger en groener. Langs de straat wordt de F35 doorgetrokken, het laatste lange stuk van de F35 wat in Hengelo nog ontbreekt.

  • Het (parkeer)terrein rondom het winkelcentrum Groot Driene wordt opnieuw ingericht. Het wandelgebied rondom dit winkelcentrum krijgt nieuwe bestrating en de verkeersveiligheid wordt verbeterd door onder andere de aanleg van een rotonde.

Huidige staat van onderhoud
Jaarlijks wordt een doorkijk gemaakt naar de aankomende vier jaren. De onderhoudsbudgetten zijn toereikend om de staat van onze wegen aan de landelijke richtlijnen van het CROW te laten voldoen. De veiligheid zal hierbij gewaarborgd blijven. Dit wordt ook meerjarig financieel vertaald en in de Beleidsbegroting geraamd. De afgesproken methodiek geldt zowel op het gebied van verharding als op het gebied van verlichting, kunstwerken en groen.

Kort cyclisch onderhoud wordt uitgevoegd door Gildebor. Hierbij worden meldingen verholpen en kleine reparaties aan straatwerk uitgevoerd. Het grote onderhoud aan de wegen, trottoirs en andere verhardingen wordt noodzakelijk uitgevoerd door aannemers in opdracht van de gemeente. Opdrachten worden verstrekt wanneer er niet meer voldaan wordt aan de landelijke richtlijnen of wanneer er schades geconstateerd zijn waarbij onderhoud vereist is. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd. Wel is het nodig om scherp te blijven op het gewenste beheerniveau.

Financiën
De onderhoudsbudgetten zijn voldoende om de wegen te laten voldoen aan de landelijke richtlijnen van het CROW. Vanuit het onderhoud van de wegen wordt er niet jaarlijks gereserveerd. Dit gebeurt via de Zomernota waarbij er nu jaarlijks toekomstige vervangingen worden opgenomen in de begroting. Zo zijn onderhoud en vervangingen geborgd voor de komende jaren.

De budgetten zijn:

Wegen, Verkeer en Vervoer

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Salarissen en sociale lasten

991.188

991.188

991.188

991.188

991.188

Kapitaallasten1

1.412.637

1.715.605

1.986.680

2.138.687

2.661.710

Exploitatie-en onderhoud

7.589.793

7.529.793

7.529.793

7.529.793

7.529.793

9.993.618

10.236.586

10.507.661

10.659.668

11.182.691

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd