6.3.1 Wegen

Volumes

Cementbeton

141.257

m2

Dicht asfaltbeton

1.950.095

m2

Elementen

2.723.443

m2

Halfverharding

180.972

m2

Overig

59.713

m2

Totaal

5.055.480

m2

Waaronder

Fietspad

357.709

m2

Rijbanen

2.693.598

m2

Voetpad

1.209.731

m2

Onderhoudssystematiek
De gemeente Hengelo hanteert voor het beheer en onderhoud van wegen het kwaliteitsniveau zoals deze omschreven zijn in de landelijke richtlijnen van het CROW. De wegen worden volgens een programma beheerd en onderhouden. Daarnaast worden kleine reparaties uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van burgers.

Veranderingen in het onderhoudsniveau
Het onderhoudsniveau wordt niet veranderd. Hengelo streeft er naar om de richtlijnen van het CROW te handhaven.

Relevante veranderingen t.o.v. vorig jaar
Er zijn geen relevante veranderingen ten opzichte van vorig jaar.

Relevante beleidsnota’s

  • De wegennota 2003

  • Het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2003

Grote projecten en ontwikkelingen

  • Uitleggebieden: Dalmeden: Verschillende deelgebieden binnen het plan Dalmeden worden verder ontwikkeld en de komende jaren worden in de al ontwikkelde gebieden kavels uitgegeven. Het areaal wegen en trottoirs neemt hierdoor verder toe.

  • De Deldenerstraat tussen de Langestraat en de Tuindorpstraat en de Marskant en Mitchamplein zijn gereconstueerd. Nu worden de werkzaamheden aan de Bankastraat voorbereid waarbij de omgeving betrokken wordt. Hier zal het riool vervangen worden, de weg worden gereconstueerd en de laatste schakel F35 inclusief veilige oversteek voor fietsers worden voorbereid.

  • Voor de binnenstad wordt de reconstructie van het Wetplein uitgevoerd.

  • De openbare ruimte rondom het Twentebad wordt verbeterd en veiliger gemaakt.

Huidige staat van onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud op verhardingen. Voor wat betreft investeringen in wegen is inmiddels een traject ingezet om dit te borgen. Jaarlijks wordt een doorkijk gemaakt voor de aankomende vier jaren. Dit wordt ook meerjarig financieel vertaald en in de Beleidsbegroting geraamd. De afgesproken methodiek geldt zowel op het gebied van verharding als op gebied van verlichting, kunstwerken en groen. De onderhoudsbudgetten zijn wel toereikend om de staat van onze wegen aan de landelijke CROW richtlijnen te laten voldoen. De veiligheid zal gewaarborgd blijven.

Kort cyclisch onderhoud wordt uitgevoerd door Gildebor. Hierbij worden meldingen verholpen en kleine reparaties aan straatwerk uitgevoerd. Het grote onderhoud aan de wegen, trottoirs en andere verhardingen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door aannemers in opdracht van de gemeente. Opdrachten worden verstrekt als er niet meer voldaan wordt aan de landelijke richtlijnen voor wegen of wanneer er schades geconstateerd zijn waarbij onderhoud vereist is. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd. Wel is het nodig kritisch te blijven nadenken over het gewenste beheerniveau.

Financiën
De onderhoudsbudgetten zijn voldoende om de wegen te blijven laten voldoen aan de landelijke CROW richtlijnen. Er wordt vanuit het onderhoud van de wegen niet jaarlijks gereserveerd. Via de Zomernota worden nu jaarlijks de toekomstige vervangingen opgenomen in de begroting. Zo zijn onderhoud en vervangingen geborgd voor de komende jaren.

De budgetten zijn:

Wegen, Verkeer en Vervoer

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Salarissen en sociale lasten

894.360

894.360

894.360

894.360

894.360

Kapitaallasten1

1.208.518

1.384.678

1.605.702

1.799.844

1.998.859

Exploitatie-en onderhoud

6.256.351

6.238.551

6.238.551

6.238.551

6.238.551

8.359.229

8.517.589

8.738.613

8.932.755

9.131.770

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd