Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden, als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Onderdeel van de wet is het opnemen van een Openbaarheidsparagraaf Woo in de Beleidsbegroting en Jaarstukken, waarin we inzicht geven aan de wijze waarop we uitvoering aan de wet geven. Conform de Woo maken we informatie actief  en passief  openbaar. Gemeente Hengelo implementeert de Woo via een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma heeft een roadmap opgeleverd waarin wordt afgetekend welke activiteiten de komende jaren te ondernemen zijn om o.a. de informatiehuishouding passend door te ontwikkelen. Dit heeft impact op bestuur, onze informatieprofessionals, informatiesystemen en informatievolume.

Een belangrijke verplichting vanuit de Woo is invulling te geven aan de ‘contactpersoon’-functie (art. 4.7). Dit vullen we ondertussen in door middel van onze website met een speciale Woo-pagina, de publieksbalie en het klantcontactcentrum. We geloven erin dat de route naar een Woo-verzoek gemakkelijk moet zijn en meerdere ingangen kent. Binnengekomen Woo-verzoeken worden daarna via de Woo-coördinator verder geleid naar het organisatie-onderdeel die het inhoudelijk oppakt.

Nieuw in de Woo ten opzichte van de Wob is (de inspanningsverplichting) actief informatie openbaar te maken. Deze actief te openbaren informatie is onderverdeeld in 11 informatiecategorieën. Op dit moment is er nog geen vastgestelde tijdslijn per wanneer aan welke informatiecategorie voldaan moet worden. Dat gebeurt gefaseerd, bij Koninklijk Besluit(en), en heeft nog niet plaatsgevonden. Onverminderd geldt de inspanningsverplichting actief te openbaren (art 3.1). Actief publiceren doen we al voor een deel van de informatiecategorieën.

Landelijk geldt de Woo-index als de toekomstige zoekmachine waar informatie gezocht kan gaan worden. De Woo-index bevat alleen verwijzingen naar gegevens uit de informatiecategorieën zoals bedoeld in de Woo. Op 19 juni 2023 is de eerste versie van de Woo-index beschikbaar geworden. Van een aantal informatiecategorieën is voor de gemeente Hengelo de informatie ondertussen al in deze Woo-index te vinden. Dat is echter nog geen verplichting. De verplichting tot het publiceren via de Woo-index zal samenvallen met de te nog te nemen Koninklijke Besluit(en).

Onderstaand in tabelvorm een samenvatting van de informatiecategorieën die we zelf al publiceren en welke ook al via de Woo-index zijn te vinden (peildatum 19-7-2023).

Informatiecategorie

Aantal gepubliceerd

Actief gepubliceerd

In Woo-index [1]1

Wet- en regelgeving [2]2

8.846

Ja

Ja

Organisatiegegevens [3]3

1

Ja

Ja

Raadsstukken [4]4

151

Ja

Nee

Bestuursstukken [5]5

243

Besluitenlijsten

Nee

Woo-verzoeken [6]6

0

Aan indiener

Nee

  1. [1] Woo-index gemeente Hengelo: https://organisaties.overheid.nl/woo/35296/Gemeente_Hengelo
  2. [2] Wet- en regelgeving wordt per april 2009 gepubliceerd. Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?q=(c.product-area==%22officielepublicaties%22)and((((w.organisatietype==%22gemeente%22)and(dt.creator==%22Hengelo%22))))and(((w.publicatienaam==%22Tractatenblad%22))or((w.publicatienaam==%22Staatsblad%22))or((w.publicatienaam==%22Staatscourant%22))or((w.publicatienaam==%22Gemeenteblad%22))or((w.publicatienaam==%22Provinciaal%20blad%22))or((w.publicatienaam==%22Waterschapsblad%22))or((w.publicatienaam==%22Blad%20gemeenschappelijke%20regeling%22)))&zv=&col=AlleBekendmakingen
  3. [3] Register van Oveheidsorganisaties: https://organisaties.overheid.nl/35296/Gemeente_Hengelo
  4. [4] Raadsstukken worden sinds medio 2014 gepubliceerd. Vervallen raadsvergadering zijn niet meegeteld. Bron: https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Beheer/Overige-pagina-s/IRIS/Vergaderagenda.html
  5. [5] Bestuurlijke besluitenlijsten worden sinds 2018 gepubliceerd. Bron: https://www.hengelo.nl/Bestuur-en-Organisatie/College-B-en-W/Besluiten-van-het-college.html
  6. [6] Woo-verzoeken publiceren we op dit moment nog niet. In de programma-roadmap is dit onder de aandacht voor de tweede helft van 2023. Dat we Woo-verzoeken nog niet publiceren niet betekent uiteraard niet dat Woo-verzoeken niet worden behandeld en beantwoord.

Onderstaande tabel toont het aantal ontvangen en afgehandelde Woo-verzoeken, met de afhandelingsstatus vanaf 1 mei 2022. Voor de getallen in onderstaande tabel geldt peildatum 19-7-2023.

Resultaat

2022

2023

Afgewezen – informatieverzoek

3

2

Afgewezen – geen informatie beschikbaar

4

1

Afgewezen – informatie al openbaar

0

1

Afgewezen – overig

1

0

Gestaakt / ingetrokken

4

1

Afgehandeld

12

16

Lopend

0

8

Totaal

24

29

Zonder compleet te zijn, zal het programma vanaf 2024 o.a. de aanschaf en implementatie van anonimiseringssoftware opleveren waarmee we Woo-verzoeken efficiënter en minder foutgevoelig kunnen afhandelen. Ook zal een technische voorziening worden getroffen waarmee we de openbare informatie beschikbaar stellen voor de Woo-index. Daarnaast gaat een spoor lopen waarmee we de organisatie helpen met het begrijpen en toepassen van de Woo, het beschikbaar stellen van formats en handreikingen, en ontwikkelen we een manier waarop we besluitvorming op juridische gronden eenvoudig leesbaar maken. Parallel aan deze activiteiten werkt het programma aan het verstevigen van informatiebeheer, zodat bijvoorbeeld informatie eenvoudiger en sneller gevonden kan worden. Daarnaast hebben we voor 2024 de ambitie om pro-actief meer bestuurlijke informatie openbaar te gaan maken. Dit geldt ook voor het publiceren van de ingekomen Woo-verzoeken, de schriftelijke beslissingen daarop en welke informatie daarbij vertrekt is.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd