6.7.10 Rechtmatigheid

Over 2023 wordt de rechtmatigheidsverantwoording gegeven door het college. Een belangrijke ontwikkeling waar we ons al enige tijd op voorbereiden. Rechtmatigheid kent drie inhoudelijke elementen waarover verantwoording wordt afgelegd: het voorwaardencriterium, misbruik en oneigenlijk gebruik en begrotingsrechtmatigheid.

Tot 2023 zal de accountant rapporteren over de bevindingen op rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening. In voorbereiding op de nieuwe wet gebruiken we boekjaar 2021 en 2022 als oefenjaar.

Bereiken

Doen

Kaders vaststellen door de raad vanaf 2023.

Vaststellen van normenkader en verantwoordingsnorm door raad. Dit bepaalt de reikwijdte en diepgang van de (interne) controles en verantwoording. Ook de kaders in de financiële verordening veranderen.

Rechtmatigheidsverantwoording over 2023 door college opstellen.

Het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording door het college en de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken 2023 met meer detail bevindingen.

Meer aandacht voor Frauderisico’s en beheersing.

Meenemen van potentiële frauderisico’s in de (interne) controle en rapporteren in de toelichting op rechtmatigheid.

Het voorkomen van fraude en onrechtmatig handelen is binnen de organisatie een belangrijk aandachtspunt, dit zal ook de komende jaren aandacht blijven houden. In de werkprocessen van de organisatie zijn tal van beheersmaatregelen genomen om het risico op fraude en onrechtmatig handelen zoveel mogelijk te reduceren.

Daarnaast is aandacht voor de meer culturele en gedragskant van fraude en onrechtmatigheden. Voorbeelden hiervan zijn aan trainingen op het gebied van morele dilemma’s en beleid om een veilig werkklimaat te waarborgen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd