6.7.1 Organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Hengelo is continu in beweging.

In november 2021 is er gestart met het daadwerkelijk invulling geven en implementeren van Hengelo’s Werken. Via programmasturing is de komende jaren extra aandacht voor hoe we met elkaar samenwerken in de veranderende context en hoe we werken met een duidelijke focus vanuit de bedoeling.

Ambitie Hengelo
Hengelo’s Werken gaat uit van een in rap tempo veranderende en steeds complexer wordende samenleving die vraagt dat onze organisatie wendbaar en flexibel is om zo antwoord te geven op grote, complexe vraagstukken en opgaven in de samenleving. Tegelijkertijd wil de gemeente focus en koers maken en houden. Dat vraagt om een sterke en samenhangende sturing op strategische opgaven die voortvloeien uit de Koers voor 2040:

Samen werken aan een sterke economie, samen leven in een aantrekkelijke stad.

Voor Hengelo zetten de medewerkers zich hier dagelijks voor in en dragen daar vanuit hun eigen rol en talent aan bij. We zijn als Hengelo druk bezig om deze ambities waar te maken en dit doen we in samenwerking met verschillende belanghebbenden om ons heen. De toenemende complexiteit in de samenleving maakt dat er bij (maatschappelijke) opgaven een toenemend aantal spelers bestaat. Ook in de organisatie zien we dat we met steeds meer disciplines en teams samen aan één opgave moeten werken. De onderlinge afhankelijkheid neemt toe. Het lukt niet meer goed die uitdagingen langs gebaande paden op te pakken en vragen meer om één gezamenlijke, heldere koers en strategie.De afgelopen jaren is op verschillende manieren breed opgehaald wat voor organisatie we willen zijn om te kunnen blijven inspelen op wat nodig is. Dit heeft geresulteerd tot de volgende ambitie voor onze organisatie:

We willen een wendbare en zelfbewuste organisatie zijn waarin medewerkers in hun kracht staan, eigenaarschap tonen en samenwerken om tot een zo goed mogelijke dienstverlening te komen voor de Hengelose inwoner en ondernemer. De geconstateerde problemen zijn opgelost. Dat betekent dat er sprake dient te zijn van concernsturing, er een heldere koers, focus en strategie is en integraliteit en doelmatigheid in beeld.’

Hengelo's werken

De veranderingen waar we nu voor staan vragen dus om een andere manier van werken en kijken naar werk, om een andere mindset en om ander gedrag. De omgeving blijft in beweging, en organiseert zich sneller en steeds digitaler. Er komen steeds meer nieuwe uitdagingen en opgaven op ons af en al deze ontwikkelingen hebben impact op de organisatie en op de medewerkers die hierin werken. Om de organisatie en de medewerkers mee te nemen in deze ontwikkelingen en de gewenste (cultuur) verandering is het programma Hengelo’s Werken in het leven geroepen.

De focus van het programma Hengelo’s werken ligt op dit moment op drie programmalijnen (MD-traject, leidende motieven en opgavegericht werken). De inzet op deze drie lijnen moet leiden tot een beter, sneller en integraler antwoord op vragen uit de samenleving. Vanuit een heldere koers zal er beter samenhangend kunnen worden gestuurd op strategische vraagstukken die noodzakelijk zijn voor een toekomstbestendige stad. Inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners van de stad ervaren een zichtbaar betere en prettige dienstverlening en samenwerking waarbij doelmatigheid voorop staat.

Stand van zaken:

Afgelopen half jaar zijn er al aardig wat stappen gezet. De nieuwe leidinggevende rollen ondersteunen de medewerkers in deze gewenste verandering naar meer eigenaarschap, (zelf)vertrouwen en focus. Er is een start gemaakt met opgavegericht werken door een programmatische manier van werken op grote strategische opgaven. Concernsturing wordt bevorderd door het opheffen van sectoren. Het klassieke hiërarchische sector-organogram is vervangen door een plattere en wendbare honingraatstructuur.

Hieronder een korte toelichting per programmalijn:

MD-traject: In januari 2022 is er gestart met een op maat gemaakt MD programma onder begeleiding van Rijnconsult.

Opgavegericht werken: Er is een start gemaakt met het implementeren van programmatisch werken in de organisatie.

Leidende motieven: Afgelopen periode is geïnvesteerd in het betekenis geven aan de leidende motieven via teamsessies waarin de medewerkers meegenomen worden in de leidende motieven, het gedachtegoed en worden ze geïnspireerd hoe dit toe te passen in hun werk.

De komende jaren zal er een impuls gegeven worden aan deze ingezette ontwikkeling en actualiteiten door primair de focus te hebben op twee sporen (leren en ontwikkelen en wendbaar organiseren) en stevig in te zetten op verandercommunicatie. Continu aandacht voor waar we naar toe willen, waarom en waar we staan. Eenduidig, helder en herkenbaar.

Bereiken?

Doen?

Een wendbare en zelfbewuste organisatie waar medewerkers in hun kracht staan.

Scherpe focus op de te bereiken resultaten vanuit de visie op Hengelo's werken.

Verder vormgeven en borgen van leiderschapsontwikkeling. Daarnaast een aandacht voor ontwikkeling van medewerkers en ontwikkeling van teams. Hiervoor wordt binnen het programma Hengelo's Werken een specifiek programma samengesteld.

Verder vormgeven van acties en interventies om wendbaar werken te implementeren (wendbaar werken). Hiervoor doorlopen we drie fases: richten- waar willen we naar toe, inrichten- hoe organiseren we dit en verrichten- wat hebben we te doen om dit waar te maken.

Verdere aandacht voor optimaliseren van de bedrijfsvoeringsprocessen door in te zetten op het zijn van een businesspartner. Ontwikkelen van een visie op control en implementeren hiervan, verdere optimalisatie van de de P en C- cyclus. Door het innoveren van werkprocessen onder meer met behulp van informatietechnologie kan efficiënter worden gewerkt en de dienstverlening verder worden verbeterd.

Als ambtelijke organisatie kijken we voortdurend kritisch naar onszelf. We kijken permanent of we zaken anders, slimmer, beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Dit doen we enerzijds door kritisch te kijken naar onze formatie en anderzijds door in te zetten op digitalisering en robotisering.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd