Voorwoord

Beste Hengeloër,

Gemeenten staan de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven. En dat is in Hengelo niet anders. Voldoende woningen in de stad, energie besparen én duurzaam opwekken. We willen de stad bereikbaar en veilig houden, het sociaal domein gaat flink veranderen én onderwijshuisvesting vraagt de nodige aandacht.
In Hengelo leggen we de focus op de strategische agenda met vijf opgaven: toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling, toekomstbestendig sociaal domein, duurzame inrichting, wijkgerichte aanpak en de inwoner centraal. Deze opgaven zijn van groot belang voor de toekomst van onze gemeente. Deze agenda geeft robuust richting aan hetgeen we in 2024 doen om de ambities van de stad dichterbij te brengen.

Roerige tijden
Ook de wereld om ons heen staat niet stil. We hebben nog steeds te maken met onzekere (financiële) tijden. We ondervinden dagelijks de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De hoge inflatiecijfers zorgen ervoor dat alles duurder wordt. Voor u, voor bedrijven én voor ons als overheid. Dit zijn dan ook onderwerpen, waar wij als gemeente onze rol willen pakken om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.

Stijgende kosten
Ook als gemeente hebben we last van de hoge inflatie. Alles wordt duurder. In combinatie met de grote maatschappelijke opgaven én een beperkte financiële ruimte. Want als gemeenten krijgen we de komende jaren ook minder geld vanuit de Rijksoverheid. Maar het demissionaire kabinet neemt geen besluiten meer over belangrijke onderwerpen op het gebied van gemeentefinanciën. Vanaf 2026 laten we daarom in onze begroting nu voor het eerst ook tekorten zien. Simpelweg omdat we vinden dat we voor de uitvoering van bestaande en nieuwe taken op dit moment onvoldoende geld krijgen. Daar staan we niet alleen in. Wij blijven daar bij het Rijk op wijzen. Alleen op die manier kunnen we onze gemeentelijke taken ook blijven uitvoeren voor u als inwoner, onze partners en alle bedrijven om de ambities voor de stad verwezenlijken.

Beleidsbegroting
Onze Beleidsbegroting bestaat uit 9 programma’s. Verderop leest u per programma de belangrijkste doelen en opgaven. In de publieksversie leest u in het kort wat we in 2024 gaan doen om bij te dragen aan deze doelen en opgaven.

Hanneke Steen-Klok, namens het college van burgemeester en wethouders

Het financieel portaal

De gemeentebegroting is digitaal beschikbaar in het financieel portaal van de gemeente Hengelo (link: https://financien.hengelo.nl).

Raadsbehandeling

De behandeling van de Beleidsbegroting vindt plaats in de oordeelsvormende politieke markt van 17 oktober a.s. De raadsvergadering over de Beleidsbegroting vindt plaats op 8 november a.s.

Hengelo, 26 september 2023

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd