Groen

Volumes

Bomen

37.694

st.

Natuurlijke beplanting

835.578

m2

Cultuurlijke beplanting

241.733

m2

Gras

3.779.669

m2

Onderhoudssystematiek
Het onderhoud van het groen wordt uitgevoerd door Gildebor. Het groen wordt beheerd volgens de standaard beheermethodiek KOR2018. Er wordt bijvoorbeeld vermeld hoe lang het gras mag zijn, hoeveel onkruid aanwezig mag zijn in plantvakken of hoeveel beplanting mag overhangen. De KOR2018 hanteert de beheerniveau's A, B en C. In 2023 vinden voorbereidingen plaats om het moederbestek, gekoppeld aan de KOR2018 te actualiseren. In dit moederbestek worden alle handelingen beschreven die nodig zijn om de openbare ruimte op het afgesproken niveau te houden.

Veranderingen in het onderhoudsniveau
Het onderhoudsniveau is niet veranderd.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.7 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Grote projecten en ontwikkelingen

  • Het Wetplein en omgeving worden heringericht. Er wordt een groene kerktuin aangelegd en het parkeerterrein en het omliggende gebied worden gerenoveerd.

  • De Bankastraat wordt heringericht, de straat wordt veiliger en groener. Langs de straat wordt de F35 doorgetrokken, het laatste lange stuk van de F35 wat in Hengelo nog ontbreekt.

  • Voortzetten project van grijs naar groen.

Huidige staat van onderhoud
De huidige staat van onderhoud voldoet op onderdelen niet aan de norm. Hier zal extra aandacht aan besteed worden.

Als gevolg van het ingevoerde (ecologische) maaibeleid, is de komende jaren meer inspanning nodig op het gebied van onkruidbeheersing op verhardingen en in plantvakken, goten en randstroken. Er vindt beduidend meer (kruiden)zaadverspreiding plaats dan voor de invoering van het nieuwe maaibeleid.

Financiën
De budgetten zijn voldoende voor het regulier onderhoud om de vastgestelde onderhoudsniveaus te behouden. Middels de Kadernota 2021-2024 is een methodiek afgesproken om de vervangingen te regelen. Jaarlijks wordt een doorkijk gemaakt voor de aankomende vier jaren. Dit wordt ook meerjarig financieel vertaald en in de Beleidsbegroting geraamd. De afgesproken methodiek geldt zowel op het gebied van groen als op gebied van verlichting, kunstwerken en verhardingen.

Ook wordt gekeken of een combinatie kan worden gevonden met projecten en andere onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden, zoals rioleringswerkzaamheden en herstraten. De budgetten zijn:

Groen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Salarissen en sociale lasten

787.698

787.698

787.698

700.578

700.578

Kapitaallasten1

112.293

160.325

165.168

182.802

195.843

Exploitatie-en onderhoud

5.629.832

5.686.378

5.669.308

5.669.308

5.669.308

6.529.823

6.634.401

6.622.174

6.552.688

6.565.729

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Spelen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Salarissen en sociale lasten

197.340

197.340

197.340

197.340

197.340

Kapitaallasten1

87.833

97.652

107.601

117.670

127.860

Exploitatie-en onderhoud

429.101

429.101

429.101

429.101

429.101

714.274

724.093

734.042

744.111

754.301

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd