6.3.2 Groen

Volumes

Bomen

37.723

st.

Natuurlijke beplanting

823.199

m2

Cultuurlijke beplanting

243.747

m2

Gras

3.750.997

m2

Onderhoudssystematiek
Het onderhoud van het groen wordt uitgevoerd door Gildebor. Het groen wordt beheerd volgens de standaard beheermethodiek KOR2018. Er wordt bijvoorbeeld vermeld hoe lang het gras mag zijn, hoeveel onkruid aanwezig mag zijn in plantvakken of hoeveel beplanting mag overhangen. Ook zijn hierin zaken vermeld zoals minimale vlakheid, minimale bedekking etc. De beheercatalogus maakt onderscheid in niveaus “Hoog”, “Basis” en “Laag”. Bedrijventerreinen worden beheerd op niveau “Laag”. Het centrum en de wijkwinkelcentra worden beheerd op niveau “Hoog”. De rest van Hengelo wordt beheerd op niveau “Basis”.

Veranderingen in het onderhoudsniveau
Het onderhoudsniveau is niet veranderd.

Relevante beleidsnota’s

Zie: 5.2.7 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Grote projecten en ontwikkelingen

  • Dalmeden: een gedeelte van Dalmeden wordt eind 2021/begin 2022 woonrijp gemaakt;

  • Deelgebied 2 van Deldenerstraat en Mitchamplein tussen Tuindorpstraat en Langestraat wordt in de loop van 2022 afgerond;

  • Herinrichting Lambertushof;

  • Herinrichting markt en gedeelte centrum;

  • Voortzetten project van grijs naar groen.

Huidige staat van onderhoud
De norm om in Hengelo minimaal 90% van het onderhoud uit te voeren conform het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau wordt voor alle onderhoudscategorieën behaald. Vanwege de natte en ook zonnige periodes is er een grote toename van onkruidgroei op zowel de verhardingen als in het groen. Gildebor zal hiervoor inspanningen moeten leveren dit in 2022 weer op niveau te krijgen. Het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups is in 2021 al extra verhoogd. Dit heeft geresulteerd in veel minder klachten van overlast.

Financiën
De budgetten zijn voldoende voor het regulier onderhoud om de vastgestelde onderhoudsniveaus te behouden. Middels de Kadernota 2021-2024 is een methodiek afgesproken om de vervangingen te regelen. Jaarlijks wordt een doorkijk gemaakt voor de aankomende vier jaren. Dit wordt ook meerjarig financieel vertaald en in de Beleidsbegroting geraamd. De afgesproken methodiek geldt zowel op het gebied van groen als op gebied van verlichting, kunstwerken en verhardingen.

Ook wordt gekeken of een combinatie kan worden gevonden met projecten en andere onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden, zoals rioleringswerkzaamheden en herstraten. De budgetten zijn:

Groen

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Salarissen en sociale lasten

644.355

644.355

644.355

644.355

644.355

Kapitaallasten1

83.337

170.855

180.436

183.892

190.242

Exploitatie-en onderhoud

5.000.792

4.985.117

5.037.042

5.021.367

5.021.367

5.728.484

5.800.327

5.861.833

5.849.614

5.855.964

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Spelen

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Salarissen en sociale lasten

180.540

180.540

180.540

180.540

180.540

Kapitaallasten1

76.173

85.888

95.708

105.657

115.731

Exploitatie-en onderhoud

401.158

401.158

401.158

401.158

401.158

657.871

667.586

677.406

687.355

697.429

  1. Het onderdeel 'kapitaallasten' in de cijfermatige overzichten behoort weliswaar niet tot de scope van deze paragraaf, maar is om wille van de volledigheid hier toch zichtbaar gemaakt.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd