6.2.1 Beleidsnotities

Titel

Raadsbesluit

Beleidsnota Integraal Risicomanagement Weerstandsvermogen 2018-2022

2271956

Kaderstelling weerstandsvermogen besloten bij Kadernota 2022-2025

3258733

Kaderstelling weerstandvermogen.

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2022-2025 op 13 jul 2021 zijn de uitgangspunten van de vastgestelde beleidsnota integraal risicomanagement in grote lijnen (her)bevestigd. Dit met uitzondering van de norm voor de minimale omvang van de algemene reserve, deze is bijgesteld van 25% naar 50% van het risicoprofiel. Daarnaast worden onder de vrij aanwendbare reserves alleen de algemene reserve ‘sec’ verstaan. Deze nieuwe uitgangspunten zijn meegenomen bij het vaststellen van het benodigde weerstandsvermogen in de Beleidsbegroting 2023- 2026.

In onze Financiële verordening 2021, is vastgelegd dat er jaarlijks een herijking van beleidsregels inzake reserves en voorzieningen ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Raad. Dit leggen we voor in de Jaarstukken ter afsluiting en verantwoording van ieder jaar.

Nieuw beleid integraal risicomanagement en weerstandsvermogen.

De beleidsnota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is in 2018 door de raad vastgesteld voor een termijn van 5 jaar (periode 2018-2022). Inmiddels zijn deze beleidsregels grotendeels (her)bevestigd in de Kadernota 2022-2025 met uitzondering van de hiervoor genoemde onderdelen. De (bijgestelde) regels zullen we beschrijven in een nieuwe beleidsnota voor de periode 2023-2027 en voorleggen ter vaststelling aan de gemeenteraad begin 2023.

Integraal risicomanagement

Zoals in het beleid is vastgesteld identificeren we op alle niveaus binnen de organisatie de risico's. Hierbij schenken we aandacht aan zowel strategische, tactische als operationele risico’s. De basis hiervoor zijn de hoofdthema's zoals vastgesteld in het risicomanagement beleid. Voor de Zomernota/Zomerbrief worden bij het weerstandsvermogen de strategische en tactische risico's weergegeven.

De procesmatige risico's worden getoetst door het uitvoeren van interne controles. De manier waarop we hier mee om gaan ligt vast in het auditplan van enig jaar. De kwaliteit en uitkomsten van deze processen is zichtbaar door het oordeel van de accountant bij de Jaarstukken en vanaf 2023 ook in de rechtmatigheidsverantwoording van het college.

Om een integraal beeld te krijgen van de risico's, worden risico's tijdens de risico identificatie vanuit verschillende invalshoeken in kaart gebracht. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar risico's met financiële impact, maar ook risico's zonder directe financiële impact, zoals imago-, fraude-, juridisch,- en bestuurlijke risico's. Het uitgangspunt is dat de bewustwording van de risico's en het beheersen daarvan doorlopend de aandacht heeft.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd