Meerjarig investeringsoverzicht

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Totaal kredieten

Werkelijke kosten en opbrengsten t/m 2022

Beschikbaar krediet 2023

Beschikbaar krediet 2024

Beschikbaar krediet 2025

Beschikbaar krediet 2026

Beschikbaar krediet 2027

Programma 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 Verkeer en vervoer

53.858

5.837

13.019

8.466

7.098

10.109

9.330

2.2 Parkeren

609

139

-

20

40

40

370

2.4 Economische havens en waterwegen

3.550

282

3.268

-

-

-

-

2.5 Openbaar vervoer

60

-

-

60

-

-

-

Programma 3. ECONOMIE

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

29.808

39.962

-4.799

-949

-1.133

-1.580

-1.694

Programma 4. ONDERWIJS

4.2 Onderwijshuisvesting

9.611

6.008

3.323

130

50

50

50

Programma 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.2 Sportaccommodaties

11.697

554

2.400

6.816

215

1.045

668

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10.226

712

1.579

6.517

296

615

507

Programma 6. SOCIAAL DOMEIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

800

-

-

800

-

-

-

Programma 7. VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID

7.2 Riolering

8.666

245

3.024

2.057

1.809

936

596

7.3 Afval

80

-

80

-

-

-

-

7.4 Milieubeheer

744

72

673

-

-

-

-

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

133

61

72

-

-

-

-

Programma 8. VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

43.178

50.481

-455

2.398

-2.646

-3.193

-3.406

8.3 Wonen en bouwen

8.505

3.789

4.716

-

-

-

-

Programma 9. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 Bestuur

147

-

147

-

-

-

-

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

12.381

-

2.381

2.000

2.000

3.000

3.000

0.4 Overhead

19.529

1.843

3.245

6.016

3.706

2.936

1.782

Totaal

213.584

109.985

32.672

34.331

11.435

13.958

11.204

Een aantal kredieten is in bovenstaande lijst bewust nog niet omgezet in investeringskredieten met bijbehorende kapitaalllasten. Dit zijn investeringen die eerst om nadere besluitvorming in de gemeenteraad vragen middels een afzonderlijk raadsvoorstel. Dit betreffen:

  • Restantmiddelen Actieplan vitale binnenstad (die nog niet beschikbaar zijn gesteld)

  • Restantmiddelen duurzaamheid (die nog niet beschikbaar zijn gesteld)

  • MFA Beckum

  • Integraal huisvestingsplan onderwijs

  • Ontwikkeling bedrijventerrein Timmersveld

Deze middelen zijn nog als stelposten in de begroting geraamd. Op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel en -besluit wordt dan een nieuw krediet met kapitaallasten geraamd. Voor de hogere jaarlijkse lasten, die hieruit voortvloeien, wordt de betreffende stelpost afgeraamd.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd