8.6. Meerjarig investeringsoverzicht

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Totaal kredieten

Werkelijke kosten en opbrengsten t/m 2021

Beschikbaar krediet 2022

Beschikbaar krediet 2023

Beschikbaar krediet 2024

Beschikbaar krediet 2025

Beschikbaar krediet 2026

Programma 1. VEILIGHEID:

1.2 Openbare orde en veiligheid

12

0

0

0

0

12

0

Programma 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT:

2.1 Verkeer en vervoer

39.588

6.401

12.394

4.624

5.656

5.192

5.321

2.2 Parkeren

634

158

476

0

0

0

0

2.4 Economische havens en waterwegen

4.750

193

4.557

0

0

0

0

Programma 3. ECONOMIE:

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

30.373

47.431

-9.131

-3.002

-1.492

-1.368

-2.065

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

298

0

298

0

0

0

0

Programma 4. ONDERWIJS:

4.2 Onderwijshuisvesting

9.554

5.298

3.041

985

130

50

50

Programma 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE:

5.2 Sportaccommodaties

3.773

91

2.465

50

147

215

806

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.760

2.484

276

0

0

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.830

638

842

2.333

415

265

337

Programma 6. SOCIAAL DOMEIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

131

71

60

0

0

0

0

Programma 7. VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID:

7.2 Riolering

9.441

0

2.959

1.681

2.057

1.809

936

7.3 Afval

80

0

80

0

0

0

0

7.4 Milieubeheer

255

0

255

0

0

0

0

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

133

0

38

95

0

0

0

Programma 8. VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING:

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

38.046

49.262

-4.591

437

-165

-5.665

-1.231

8.3 Wonen en bouwen

11.266

3.666

7.109

623

-44

-44

-44

Programma 9. BESTUUR EN ONDERSTEUNING:

0.1 Bestuur

147

0

147

0

0

0

0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

8.966

11.021

-2.055

0

0

0

0

0.4 Overhead

21.414

3

7.133

1.619

6.016

3.706

2.936

Geheel - Totaal

186.452

126.717

26.353

9.445

12.719

4.173

7.046

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd