Subsidies

Wat willen we bereiken

De gemeente Hengelo verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn omschreven in de programma’s van de Beleidsbegroting en in specifieke beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en, wanneer van toepassing, de subsidie uitvoeringsregelingen. De laatste twee worden door onszelf bepaald. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.

Hoe gaan we dit doen?

Voor het jaar 2024 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:

  • Algemene subsidieverordening

  • Subsidie uitvoeringsregelingen 2024

Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken gemaakt.

We kennen jaarlijkse subsidies die per (boek) jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal 4 jaar wordt verstrekt, en eenmalige subsidies voor bijvoorbeeld projecten of activiteiten.

In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering, welke is vastgesteld in de Zomernota 2023-2027. De meeste subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2024 zijn de subsidies geïndexeerd met 8,9%. Onderstaand worden de subsidies vermeld waarvoor sprake is van een uitvoeringsregeling en subsidieplafond.

Subsidies begroting 2024

Uitvoerings-/subsidieregelingen

Subsidieplafonds 2024

Subtotaal cultuurhistorisch erfgoed

321.428

1. Monumentenzorg

35.023

2. Begraafplaats en gedenkmonumenten

2.835

3. Karakteristieke boerderijen en opstallen

3.401

4. Kunst uit de wederopbouw

4.535

5. Voorlichting en communicatie

5.668

6. Tuindorp t Lansink

11.336

7. Archeologie

17.004

8. Gevelverbetering binnenstad

91.626

9. (Industrieel) erfgoed Hart van Zuid

150.000

Subtotaal kunst en cultuur

9.098.384

10. Culturele Initiatieven

21.915

11. Podiumbudget

24.068

12. Stimuleringsbudget Beeldende Kunst en Vorming

54.365

15. Basissubsidie Amateurkunst

155.612

16. Culturele kernvoorzieningen - Bibliotheek Hengelo

2.874.519

16. Culturele kernvoorzieningen - Oyfo

2.161.120

16. Culturele kernvoorzieningen - Schouwburg Hengelo

2.351.586

16. Culturele kernvoorzieningen - Metropool Poppodia van Twente

978.359

17. Beeldende kunst - Ateliers '93

7.502

17. Beeldende kunst - HeArtpool

16.514

17. Beeldende kunst - MHHK

4.622

17. Beeldende kunst - SWWK

98.699

18. Presentatie beeldende kunst

102.992

19. Cultureel Erfgoed - Museum Hengelo

19.604

19. Cultureel Erfgoed - Historisch Archief Beckum

3.209

19. Cultureel Erfgoed - Historie Brandweer Hengelo

1.372

20. Lokale Omroep - 1Twente

222.326

Subtotaal internationaal

5.000

21. Uitwisseling partnerstad Emsdetten

5.000

Subtotaal jeugd

129.063

22. Vrijwillig jeugdwerk - scouting

129.063

Subtotaal sport en bewegen

160.962

23. Sportkennismaking

18.991

24. Openbare ruimte inrichten en kleine evenementen

18.991

25. Deskundigheidsbevordering

20.000

26. Sporten met een beperking mogelijk maken

18.990

27. Duurzaamheid

18.990

28. FBK Games

65.000

Subtotaal welzijn

2.457.662

29. Lhbti+ – incidentele projecten en initiatieven

35.000

30. Wijkwelzijnswerk

2.217.198

31. Bewonersparticipatie - Basissubsidie erkende bewonersorganisaties

61.989

31. Bewonersparticipatie - Organiseren van wijkbrede activiteiten door erkende bewonersorganisaties

83.148

31. Bewonersparticipatie - Buurtbonnen voor ongeorganiseerde bewoners(groepen)

60.327

Subtotaal zorg

1.294.287

32. Thuis in de buurt

26.463

33. Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg

1.267.824

Subtotaal onderwijs

1.800.000

34. Voorschool Hengelo

1.800.000

Totaal subsidie uitvoeringsregelingen met plafond

15.266.786

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd