6.8. Subsidies

Wat willen we bereiken

De gemeente Hengelo verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn omschreven in de programma’s van de Beleidsbegroting en in specifieke beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en, wanneer van toepassing, de subsidie uitvoeringsregelingen. De laatste twee worden door onszelf bepaald. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.

Hoe gaan we dit doen?

Voor het jaar 2023 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:

  • Algemene subsidieverordening

  • Subsidie uitvoeringsregelingen 2023

Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken gemaakt.

We kennen jaarlijkse subsidies die per (boek) jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal 4 jaar wordt verstrekt, en eenmalige subsidies voor bijvoorbeeld projecten of activiteiten.

In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering, welke is vastgesteld in de Zomerbrief 2022-2026. De meeste subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 zijn de subsidies geïndexeerd met 4,1% en de huursubsidies met de prijsindex van 4,5%. Onderstaand worden de subsidies vermeld waarvoor sprake is van een uitvoeringsregeling en subsidieplafond.

Subsidies begroting 2023

Uitvoerings-/subsidieregelingen

Subsidie 2023

Subsidieplafonds 2023

Cultuurhistorisch erfgoed

73.280

73.280

1. Monumentenzorg

32.161

2. Begraafplaats en gedenkmonumenten

2.603

3. Karakteristieke boerderijen en opstallen

3.123

4. Kunst uit de wederopbouw

4.164

5. Voorlichting en communicatie

5.205

6. Tuindorp t Lansink

10.410

7. Archeologie

15.614

8. Gevelverbetering binnenstad

84.138

84.138

9. (Industrieel) erfgoed Hart van Zuid

150.000

150.000

Cultuurlokaal- regelingen voor incidentele projecten

96.590

96.590

10. Culturele Initiatieven

20.124

11. Podiumbudget

22.101

12. Stimuleringsbudget BKV

54.365

Internationaal

7.646

7.646

13. Uitwisseling partnerstad Emsdetten

7.646

7.646

Uitvoerings-/subsidieregelingen

Subsidie 2023

Subsidieplafonds 2023

Jeugd

118.515

118.515

14. Vrijwillig jeugdwerk - scouting

118.515

118.515

Kunst en cultuur:

8.513.617

8.513.618

15. Basissubsidie Amateurkunst

142.894

142.894

16. Culturele kernvoorzieningen

8.147.802

8.147.802

- Bibliotheek Hengelo

2.639.595

- Oyfo

1.984.501

- Schouwburg Hengelo

2.220.736

- Poppodium Twente

1.302.970

17. Beeldende kunst

38.843

38.843

- Ateliers '93

6.889

- SWWK

12.545

- HeArtpool

15.164

- MHHK

4.244

18. Presentatie en podium beeldende kunst

91.500

91.500

19. Cultureel Erfgoed - musea

22.209

22.209

- Museum Hengelo

18.002

- Historisch Archief Beckum

2.947

- Historie Brandweer Hengelo

1.260

20. Overige culturele voorzieningen

17.214

17.214

- Hengelose Oranjevereniging

13.878

- stiching 4 mei

3.336

21. Lokale Omroep

53.156

53.156

Onderwijs

2.036.407

2.036.407

22. Voorschool Hengelo

2.036.407

2.036.407

Sport en Bewegen

83.701

83.701

23. Sportkennismaking

15.615

24. Deskundigheidsbevordering

24.634

25. Sporten met een beperking

27.837

26. Duurzaamheid

15.615

27. FBK Games

67.665

67.665

Welzijn

2.057.171

2.057.171

28. Wijkwelzijnswerk

2.057.171

2.057.171

Zorg

1.196.765

1.196.765

29. Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg

1.172.465

1.172.465

- preventie GGZ problematiek

428.520

- inloop en begeleiding ma opvang

535.130

- bemoeizorg

208.814

30. Thuis in de buurt

24.300

24.300

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd