Lasten en baten per taakveld

Taakveld

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

7.633

-

-7.633

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.311

98

-3.213

1 Veiligheid

10.944

98

-10.846

2.1 Verkeer en vervoer

10.387

393

-9.994

2.2 Parkeren

1.481

34

-1.447

2.4 Economische havens en waterwegen

768

691

-77

2.5 Openbaar vervoer

411

-

-411

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

13.047

1.118

-11.929

3.1 Economische ontwikkeling

509

-

-509

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.028

1.861

-166

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

642

460

-182

3.4 Economische promotie

948

312

-636

3 Economie

4.127

2.634

-1.494

4.1 Openbaar basisonderwijs

-

2

2

4.2 Onderwijshuisvesting

6.583

991

-5.592

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.939

3.272

-2.667

4 Onderwijs

12.522

4.265

-8.257

5.1 Sportbeleid en activering

681

470

-211

5.2 Sportaccommodaties

10.260

5.077

-5.184

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

8.036

2.009

-6.026

5.4 Musea

445

-

-445

5.5 Cultureel erfgoed

510

-

-510

5.6 Media

3.278

145

-3.132

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.284

71

-8.213

5 Sport, cultuur en recreatie

31.494

7.772

-23.722

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

16.440

1.110

-15.330

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

10.261

-

-10.261

6.3 Inkomensregelingen

59.494

45.563

-13.931

6.4 WSW en beschut werk

12.666

-

-12.666

6.5 Arbeidsparticipatie

7.442

552

-6.890

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.730

18

-3.712

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-

-

-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-

-

-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

12.495

1.052

-11.443

6.71B Begeleiding (WMO)

12.278

-

-12.278

6.71C Dagbesteding (WMO)

2.849

-

-2.849

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

964

5

-959

6.72A Jeugdhulp begeleiding

3.825

-

-3.825

6.72B Jeugdhulp behandeling

5.798

-

-5.798

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

3.267

-

-3.267

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.491

325

-1.167

6.73A Pleegzorg

2.177

-

-2.177

6.73B Gezinsgericht

1.696

-

-1.696

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

4.924

-

-4.924

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.892

-

-6.892

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.439

-

-1.439

6.74C Gesloten plaatsing

943

-

-943

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-

850

850

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

1.199

-

-1.199

6.82A Jeugdbescherming

2.590

-

-2.590

6.82B Jeugdreclassering

390

-

-390

6 Sociaal domein

175.254

49.476

-125.778

7.1 Volksgezondheid

4.228

621

-3.607

7.2 Riolering

8.731

11.260

2.529

7.3 Afval

9.680

11.623

1.944

7.4 Milieubeheer

6.477

2.980

-3.497

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

899

618

-280

7 Volksgezondheid en milieu

30.015

27.103

-2.912

8.1 Ruimte en leefomgeving

2.050

97

-1.953

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

16.491

16.638

147

8.3 Wonen en bouwen

4.481

2.318

-2.163

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

23.022

19.053

-3.969

0.1 Bestuur

4.681

-

-4.681

0.2 Burgerzaken

3.844

2.432

-1.413

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.748

961

-786

0.4 Overhead

41.827

4.716

-37.111

0.5 Treasury

9.059

10.737

1.678

0.62 OZB niet-woningen

122

16.005

15.883

0.63 Parkeerbelasting

101

2.120

2.018

0.64 Belastingen overig

46

940

893

0.61 OZB woningen

1.177

13.900

12.722

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

199.645

199.645

0.8 Overige baten en lasten

5.237

617

-4.619

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

71

-

-71

0.10 Mutaties reserves

10.184

15.402

5.218

9 Bestuur en ondersteuning

78.098

267.475

189.378

Totaal

378.524

378.994

471

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd