8.2. Lasten en baten per taakveld

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

6.805

-

-6.805

1.2 Openbare orde en Veiligheid

3.031

88

-2.943

1 Veiligheid

9.836

88

-9.748

2.1 Verkeer, wegen en water

8.783

423

-8.359

2.2 Parkeren

1.272

34

-1.238

2.4 Economische Havens en waterwegen

752

717

-35

2.5 Openbaar vervoer

305

-

-305

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

11.112

1.174

-9.938

3.1 Economische ontwikkeling

388

-

-388

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.028

3.910

-118

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

622

446

-176

3.4 Economische promotie

798

286

-511

3 Economie

5.836

4.642

-1.193

4.1 Openbaar basisonderwijs

-

2

2

4.2 Onderwijshuisvesting

5.915

649

-5.267

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.096

2.482

-2.613

4 Onderwijs

11.011

3.133

-7.878

5.1 Sportbeleid en activering

471

7

-463

5.2 Sportaccommodaties

8.829

4.479

-4.350

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.532

1.910

-5.622

5.4 Musea

380

-

-380

5.5 Cultureel erfgoed

467

-

-467

5.6 Media

2.747

61

-2.686

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.079

71

-7.008

5 Sport, cultuur en recreatie

27.506

6.528

-20.978

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

14.015

831

-13.184

6.2 Wijkteams

6.345

-

-6.345

6.3 Inkomensregelingen

51.598

39.644

-11.954

6.4 Begeleide participatie

12.145

-

-12.145

6.5 Arbeidsparticipatie

6.034

83

-5.952

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.423

-

-2.423

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

27.876

1.255

-26.621

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

29.153

-

-29.153

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

947

850

-97

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

3.795

-

-3.795

6 Sociaal domein

154.331

42.662

-111.669

7.1 Volksgezondheid

3.233

-

-3.233

7.2 Riolering

8.483

10.829

2.346

7.3 Afval

9.539

11.407

1.868

7.4 Milieubeheer

3.274

407

-2.867

7.5 Begraafplaatsen

763

563

-199

7 Volksgezondheid en milieu

25.291

23.206

-2.085

8.1 Ruimte en leefomgeving

1.131

89

-1.042

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

25.232

26.431

1.198

8.3 Wonen en bouwen

4.396

2.117

-2.279

8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

30.759

28.636

-2.123

0.1 Bestuur

4.394

-

-4.394

0.2 Burgerzaken

2.587

1.073

-1.514

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.423

1.042

-381

0.4 Ondersteuning organisatie

34.494

3.823

-30.672

0.5 Treasury

9.212

10.998

1.785

0.61 OZB woningen

1.009

12.655

11.646

0.63 Parkeerbelasting

72

1.891

1.819

0.62 OZB niet-woningen

115

14.617

14.502

0.64 Belastingen Overig

42

902

860

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

181.135

181.135

0.8 Overige baten en lasten

13.632

609

-13.022

0.9 Vennootschapsbelasting

65

-

-65

0.10 Mutaties reserves

4.698

8.612

3.914

9 Bestuur en ondersteuning

71.743

237.355

165.612

Totaal

347.425

347.425

-

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd