8.1.2 Aard en reden reserves

Algemene reserve
Gevormd vanuit resultaten van algemene middelen zonder directe bestemming, nodig t.b.v. het weerstandsvermogen van de gemeente (o.a. voor calamiteiten).

Algemene reserve grondexploitatie
Buffer ter afdekking van de risico’s grondexploitatie. De bedragen zijn gebaseerd op de herzieningen van de grondexploitaties per 1-1-2022. Bij de verminderingen zijn de begrote mutaties en de claims (winst- en verliesnemingen) verwerkt.

Vereveningsreserve binnenstad
Middelen ter versterking van de kwaliteit van de binnenstad.

Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad
Ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad o.a. voor de herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied, het versterken en ondersteunen van de woonfunctie in de binnenstad.

Reserve dekking kapitaallasten
Door de wijziging van de BBV-systematiek, met ingang van 2017, is het niet meer toegestaan om vanuit reserves rechtstreeks een bijdrage te doen om vervolgens over het investeringsbedrag minus bijdrage reserve te gaan afschrijven. De volledige investering moet worden geactiveerd voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Voor de oude ‘probleemgevallen’ en nieuwe gevallen wordt gebruik gemaakt van de dekkingsreserve kapitaallasten. Het gereserveerde bedrag in deze reserve kan worden gebruikt voor de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten, die voortvloeien uit de betreffende investeringen.

Op basis van de vastgestelde nota Investerings- en activeringsbeleid gaat de voorkeur bij alle uitbreidings- en vervangingsinvesteringen uit naar het toepassen van de reguliere afschrijvings- en rentesystematiek. Na afloop van de gebruiksduur van het actief vallen de kapitaallasten vrij in de exploitatie en ontstaat er ruimte om een nieuwe vervangingsinvestering met bijbehorende kapitaallasten te ramen.

Reserve vastgoedbedrijf
Bestemd om voor- en nadelige verkoopresultaten op vastgoed te plooien. Daarnaast geeft het jaarlijks financieel rendement en vangt het vermogensrisico op van het gemeentelijk vastgoed.

Reserve duurzaamheid
Om de dekking van (meerjarige) duurzaamheidsopgaven te borgen.

Reserve duurzaam veilig
De reserve fietspadenplan is hernoemd in reserve duurzaam veilig. Deze reserve is in 2010 gevormd uit de positieve resultaten van het complex 42 Fietspadenplan. De nog beschikbare gelden zijn overgeheveld naar de reserve "duurzaam veilig". Het betreft verkeersmaatregelen in het kader van mobiliteit, verkeersveiligheid, AVOC's en de Uitvoeringsnota Fietsen.

Reserve bodemsanering
Middelen ter dekking van lasten bodemsaneringen.

Reserve Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij
Bestemd voor de meerjarige besteding van middelen van het project Aardgasvrije Nijverheid. Het betreft een lang lopende inzet om een hele wijk aardgasvrij te maken, waarbij de aard en fasering van besteding op voorhand nog niet volledig bekend is.

Reserve TOZO
In 2020 hebben wij voor 17 opdracht gevende gemeenten de TOZO regeling uitgevoerd. Hiervoor hebben wij bij onze opdracht gevende gemeenten een vergoeding per aanvraag in rekening gebracht en daarmee zijn wij de verplichting aan gegaan om de gehele uitvoering van deze regeling tot en met 2027 uit te voeren.

Reserve ondernemersfonds
December 2021 heeft de Raad besloten een ondernemersfonds in te stellen om ondernemers die nog gevolgen ervaren van de corona crisis te ondersteunen met een ondernemerskrediet.

Reserve onderhoudswerkzaamheden schouwburg
Bestemd voor onderhoudswerkzaamheden aan het schouwburg pand aan de Beurstraat 44 te Hengelo.
Deze werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd zodra aan de daarvoor gesteld voorwaarden is voldaan, waaronder overdracht van het pand aan de gemeente Hengelo conform het raadsbesluit.

Reserve decentralisatie-uitkeringen
Vanuit de algemene uitkering afgezonderde middelen ter dekking van uitgaven die gemoeid zijn met decentralisatie-uitkeringen. Het gaat om incidentele middelen voor een beperkte periode.

Reserve organisatieontwikkeling
Bestemd voor de transitie van meer mobiliteit in de organisatie naar een flexibele organisatie met de juiste medewerker op de juiste plek.

Reserve groencompensatie bomenverordening
Egalisatie van baten en lasten bomenverordening.

Reserve projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 
Bestemd voor projecten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid die tot en met 2023 lopen.

Reserve onderhoud buurtcentra
Bestemd voor meerjarig onderhoud van buurtcentra. Voorstel wordt gedaan om het restant vrij te laten vallen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd