6.2.6 Geprognosticeerde balans

Een geprognosticeerde balans met meerjarig inzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. In samenhang met de kengetallen in de vorige paragraaf geeft de geprognosticeerde balans een indruk van het effect van het beleid in deze meerjarenbegroting op de vermogenspositie van de gemeente.

In de investeringen is al rekening gehouden met de al besloten investeringen voor de komende 4 jaren. De vastlegging van vermogen in vaste activa neemt geleidelijk af. Daarom kan ook het aandeel geleend geld afnemen in deze periode. Financieel gezond blijven betekent vinger aan de pols houden voor het niveau van het eigen vermogen en kritisch zijn op het lenen van geld.

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans

Realisatie 2021

gewijzigde Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

3.565

3.565

3.565

3.565

3.565

3.565

Materiële vaste activa

282.635

291.188

296.272

306.809

314.209

318.855

Financiële vaste activa

287.281

270.092

258.383

242.022

240.351

218.674

Totaal vaste activa

573.481

564.845

558.220

552.396

558.125

541.094

Vlottende activa

Voorraden

67.634

63.043

63.480

63.315

57.650

56.419

Uitzettingen

61.353

46.914

27.414

27.414

27.414

27.414

Liquide middelen

709

6.941

4.554

0

0

0

Overlopende activa

27.378

27.378

27.378

27.378

27.378

27.378

Totaal vlottende activa

157.074

144.276

122.826

118.107

112.442

111.211

Totaal activa

730.555

709.120

681.046

670.503

670.567

652.305

Passiva

Vaste passiva

Reserves

84.586

93.960

90.046

86.483

88.572

91.455

Resultaat boekjaar

12.491

570

0

3.596

8.915

1.556

Voorzieningen

36.154

31.097

30.993

31.865

15.338

16.308

Vaste schuld

545.278

526.267

502.244

466.588

465.597

443.698

Totaal vaste passiva

678.509

651.894

623.283

588.532

578.422

553.017

Vlottende passiva

Vlottende schuld

10.838

16.018

16.555

40.763

50.937

58.080

Overlopende passiva

41.208

41.208

41.208

41.208

41.208

41.208

Totaal vlottende passiva

52.046

57.226

57.763

81.971

92.145

99.288

Totaal passiva

730.555

709.120

681.046

670.503

670.567

652.305

Toelichting geprognosticeerde balans

Deze balans is het resultaat van de Jaarstukken 2021 met daarbij de verwachtingen van de gewijzigde begroting 2022 en deze begroting 2023-2026. Een toename van materiële vaste activa leidt tot een even grote financieringsbehoefte. De financieringsbehoefte uit zich in de Vlottende schuld, die oploopt. We hebben onder de post Uitzettingen het saldo bij de staat (schatkistbankieren) opgenomen. Dit saldo kan een deel van de financieringsbehoefte invullen.
De reserves blijven ongeveer op eenzelfde niveau. Voorzieningen nemen af, vooral doordat de voorziening voor de Veldkamp in de actualisatie van de grondexploitaties in 2025 naar nihil terug loopt. De vaste schulden lopen terug, omdat we schulden aflossen. Daartoe behoren ook leningen van Welbions, die aflopen en niet geherfinancierd worden bij gemeente Hengelo.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd