Geprognosticeerde balans

Een geprognosticeerde balans met meerjarig inzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. In samenhang met de kengetallen in de vorige paragraaf geeft de geprognosticeerde balans een indruk van het effect van het beleid in deze meerjarenbegroting op de vermogenspositie van de gemeente.

In de investeringen is al rekening gehouden met de al besloten investeringen voor de komende 4 jaren. De vastlegging van vermogen in vaste activa neemt geleidelijk af. Daarom kan ook het aandeel geleend geld afnemen in deze periode. Financieel gezond blijven betekent vinger aan de pols houden voor het niveau van het eigen vermogen en kritisch zijn op het lenen van geld.

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans

Realisatie 2022

gewijzigde Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.529

2.529

2.529

2.529

2.529

2.529

Materiële vaste activa

282.183

287.222

288.282

284.814

280.746

275.924

Financiële vaste activa

269.578

254.807

238.566

237.010

215.450

213.937

Totaal vaste activa

554.290

544.558

529.377

524.353

498.725

492.390

Vlottende activa

Voorraden

51.931

75.044

75.547

70.787

65.912

60.844

Uitzettingen

105.546

73.287

46.334

31.972

31.672

31.772

Liquide middelen

665

8.087

7.570

4.890

0

0

Overlopende activa

36.305

36.405

36.605

36.805

36.905

36.905

Totaal vlottende activa

194.447

192.823

166.056

144.454

134.489

129.521

Totaal activa

748.737

737.381

695.433

668.807

633.214

621.911

Passiva

Vaste passiva

Reserves (ex. begrotingsresultaat)

104.660

130.786

125.567

129.515

129.363

131.541

Resultaat boekjaar

17.256

-13

471

1.019

-1.399

-2.942

Voorzieningen

37.290

36.751

35.906

18.660

19.096

20.124

Vaste schuld

526.272

502.249

466.593

452.146

404.207

387.455

Totaal vaste passiva

685.478

669.773

628.537

601.340

551.267

536.178

Vlottende passiva

Vlottende schuld

16.256

20.605

19.893

20.464

34.944

38.730

Overlopende passiva

47.003

47.003

47.003

47.003

47.003

47.003

Totaal vlottende passiva

63.259

67.608

66.896

67.467

81.947

85.733

Totaal passiva

748.737

737.381

695.433

668.807

633.214

621.911

Toelichting geprognosticeerde balans

Deze balans is het resultaat van de Jaarstukken 2022 met daarbij de verwachtingen van de gewijzigde begroting 2023 en deze begroting 2024-2027. De financieringsbehoefte uit zich in de vlottende schuld. Met de huidige prognoses van toekomstige resultaten, ontwikkeling van grondexploitaties, komende investeringen en aflossingsafspraken over geleend geld verwachten we geen grote financieringsbehoefte te moeten invullen.
We hebben onder de post Uitzettingen het saldo bij de staat (schatkistbankieren) opgenomen. Dit saldo zal eerst worden ingezet om de financieringsbehoefte in te vullen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd