5.2.1 Veiligheid

Welke belangrijke ontwikkelingen zien we voor 2023?

We willen dat de inwoners van Hengelo hun stad ervaren als een veilige en prettige plek om in te wonen, te werken en te recreëren. Daarom zetten we ons in om het aantal misdrijven verder terug te dringen en het gevoel van veiligheid te verhogen.

Enerzijds zien we daarbij een daling van veelvoorkomende criminaliteit, anderzijds een toename van zwaardere en georganiseerde vormen van criminaliteit. Ook de relatie tussen veiligheid en sociale vraagstukken komen prominenter in beeld, met een blijvende relevante rol voor de gemeente.

Het afgelopen jaar kreeg Nederland, en daarmee ook Hengelo, te maken met een vluchtelingenstroom welke werd veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Er is door gemeenten enorm ingezet op de opvang van deze vluchtelingen waarbij Hengelo een bijdrage levert met 450 plekken. Hoe dit zich verder ontwikkelt is momenteel lastig te voorspellen. Daarnaast zijn de effecten van de COVID-19 crisis nog altijd merkbaar en brengt het coronavirus de nodige onzekerheid met zich mee. Welke preventieve maatregelen kunnen we de komende jaren nog verwachten en hoe gaan we daar als samenleving mee om? Deze en andere ontwikkelingen op het gebied van wonen, duurzaamheid en milieu, hebben onvermijdelijk effecten op de leefbaarheid en veiligheid van Hengelo.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, werken we continue aan het veiligheidsbeleid. Voor de komende jaren heeft Hengelo een aantal speerpunten waar we ons voornamelijk op willen richten. Deze zijn vooral gericht op de aanpak van ondermijning, het behouden of creëren van veilige wijken en een verdere professionalisering van de toezicht en handhavingsfunctie in de openbare ruimte. Dat kunnen we niet alleen. Zowel bij de totstandkoming van het beleid als bij de uitvoering daarvan, vinden we het belangrijk dit zo veel mogelijk te blijven doen in samenwerking met maatschappelijke en justitiële partners alsmede onze inwoners.

Relevante beleidsnota's

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Twente
Veiligheid begint bij het voorkomen van branden, rampen en crises en het vervolgens beperken van letsel en schade als dit zich dan toch voordoet. De risico’s in de regio vormen de basis van het werk van de Veiligheidsregio Twente. Op basis daarvan hebben zij een adviserende en voorbereidende taak met het opstellen van een risicoprofiel, het regionaal crisisplan en specifieke incidentbestrijdingsplannen. Door mensen regionaal op te leiden en te laten oefenen zijn zij voor gemeenten als Hengelo in staat bij branden en (dreigende) crisissituaties professioneel op te treden. De mensen staan 24/7 paraat om de inwoners, bezoekers en ondernemers in Twente te helpen.

Daarnaast voert de Veiligheidsregio Twente een aantal taken uit die niet voortkomen uit de Wet Veiligheidsregio’s maar voortvloeien uit een (andere) wet en/of een opdracht van de regiogemeenten. Zo draagt de Veiligheidsregio Twente bijvoorbeeld bij aan risicobewustzijn met de Twente Safety Campus. Ook faciliteren zij het platform voor regionale samenwerking op het gebied van fysieke maar ook sociale veiligheid, zoals het Platform Integrale Veiligheidszorg, Veiligheidsstrategie Oost Nederland, de Regionale Toezichtsruimte (RTR), het Veiligheidshuis Twente (VHT) en meest recent opgerichte Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT).

Ook de Veiligheidsregio Twente zal de nodige inspanning moeten leveren om een stabiele factor in tijden van verandering te kunnen zijn. De nieuwe meldkamer Oost-Nederland zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 operationeel zijn. Voorbereidingen op de Omgevingswet worden getroffen en heeft gevolgen voor de brandweer in samenwerking met de gemeente. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en kunnen op allerlei terreinen helpen. Bijvoorbeeld de inzet van drones in het voorkomen en bestrijden van branden. De Veiligheidsregio Twente werkt al met een actueel veiligheidsbeeld van de regio op basis van relevante data en gaan dit nog verder professionaliseren. Beschikbaarheid van de juiste informatie stelt de Veiligheidsregio in staat om gerichter beleid maken, de samenleving goed en tijdig te informeren en duidelijke handelingsperspectieven te bieden aan partners, bestuurders, ondernemers en inwoners.

Wat willen we bereiken?

Veiligheid is bij uitstek een gezamenlijk product van bewoners, overheid en andere professionele partijen. Problemen op meerdere vlakken als werk, armoede, gezondheid en wonen stapelen zich op. Om hier effectief op te kunnen reageren, is de integrale samenwerking van essentieel belang. We willen weten hoe we dat als gemeente doen en meten daarom elk jaar de waardering van partners. Zowel het cijfer als de toelichting die we krijgen gebruiken we om onze werkwijze bij te sturen. Wat we gezamenlijk doen heeft zijn uitwerking in de wijken en buurten. We willen weten hoe effectief we daarin zijn en meten daarom de waardering van inwoners ten opzichte van hun overlast- en veiligheidsbeleving.

1.1 Hengelo kent minder misdaad

1.1.1 In Hengelo vinden minder vermogens-, vandalisme- en geweldsdelicten plaats, zoals inbraken, diefstal, vernielingen en mishandeling plaats.

Beleidsindicatoren

Peilwaarde

Jaarstukken

Streefwaarden begroting:

(jaar):

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aantal geregistreerde misdrijven (aantal)1

2.957(2019)2

n.v.t.

2.877

2.749

2.678

2.678

2.678

 1. Het gaat om de volgende misdrijven: vermogensdelicten, geweldsdelicten, digitale criminaliteit, drugs en vuurwapendelicten en vernielingen
 2. Het jaar 2019 is hier als peiljaar genomen (in plaats van 2020) om bijzondere effecten als gevolg van corona uit te filteren.

1.1.2 Hengelo kent minder (georganiseerde) misdaad die het vertrouwen in de maatschappij aantast (ondermijnende criminaliteit), zoals drugshandel, fraude en witwassen.

Beleidsindicatoren

Peilwaarde

Jaarstukken

Streefwaarden begroting:

(jaar):

2021

2022

2023

2024

2025

2026

(1)Waardering van partners die betrokken zijn bij de bestrijding van ondermijning(2) voor: het veiligheidsbeleid, de uitvoering hiervan en de samenwerking met de gemeente. (cijfer 1-10).(3)1

2021

7

7,25

7,5

7,5

7,7

 1. (1) Uit onderzoek blijkt dat samenwerking tussen ketenpartners cruciaal is in de aanpak van (georganiseerde) misdaad. Vandaar dat we een indicator opnemen over die samenwerking, conform het Veiligheids beleidsplan. Samenwerking is echter geen doel op zich.
  (2) Partners die betrokken zijn bij bestrijding ondermijning: Politie (diverse organisatieonderdelen), Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Belastingdienst en Douane.
  (3) Deze indicator/systematiek is nieuw en wordt in 2021 samen met het Kennispunt vormgegeven.

1.2 Inwoners van Hengelo voelen zich veiliger en ervaren minder overlast

1.2.1 Inwoners voelen zich veiliger in Hengelo

Beleidsindicatoren

Peilwaarde

Jaarstukken

Streefwaarden begroting:

(jaar):

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt (%)

18,7% (2019) 23,8% (2021) 34,8%(2022)

17,1%

16,2%

15,3%

14,4%

14,4%

14,4%

Waardering die inwoners van Hengelo geven aan de veiligheid in de eigen buurt (cijfer 1-10)

7,5 (2019) 7,3(2021) 7,0(2022)

wordt dit jaar gemeten

7,5

7,6

7,7

7,7

7,7

Waardering die inwoners van Hengelo geven aan de veiligheid in de binnenstad (cijfer 1-10)

7,0 (2021) 6,5(2022)

wordt dit jaar gemeten

7,0

7,25

7,5

7,5

7,5

1.2.2 Inwoners van Hengelo ervaren minder overlast in hun wijk of buurt

Beleidsindicatoren

Peilwaarde

Jaarstukken

Streefwaarden begroting:

(jaar):

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Score voor de totale ervaren overlast door Hengeloërs (score 0-10)(1)(2)1

1,9 (2019) 2,2(2021) 2,5(2022)

n.v.t.

1,83

1,75

1,7

1,7

1,6

 1. (1)Kennispunt Twente stelt de ‘schaalscore totale overlast’ samen op basis van dertien vormen van overlast/buurtproblemen te weten: te hard rijden; mensen die op straat worden lastiggevallen; dronken mensen op straat; hinder van horeca; agressief gedrag in het verkeer; straatmeubilair dat vernield is; rondhangende jongeren; drugsgebruik of drugshandel; bekladde muren/ gebouwen; overlast door buurtbewoners; rommel op straat; hondenpoep; parkeerproblemen
  (2)Kanttekening: Dit cijfer is verwarrend vanwege de afwijkende telling ten opzichte van de voorgaande indicatoren:
  - 0 tot 10 ipv 1- tot 10, omdat het een score is en geen rapportcijfer, vergelijkbaar met de landelijke veiligheidsmonitor.
  - Lager is beter ipv hoger is beter

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2023?


1.1.1 In Hengelo vinden minder vermogens-, vandalisme- en geweldsdelicten plaats, zoals inbraken, diefstal, vernielingen en mishandeling plaats.

 • We werken verder aan het convenant kwaliteitsmeter veilig uitgaan samen met de horeca, ondernemers en politie voor een klimaat van veilig uitgaan.

 • We willen meer inzetten op de digitale weerbaarheid van ouderen, jongeren en ondernemers, door bewustzijn te stimuleren en ondersteuning te organiseren.

 • In het kader van veilig ondernemen vergroten we de veiligheid op de bedrijventerreinen, onder meer door het verder ontwikkelen van het keurmmerk veilig ondernemen, welke er op is gericht de criminaliteit te doen afnemen.

1.1.2 Hengelo kent minder (georganiseerde) misdaad die het vertrouwen in de maatschappij aantast (ondermijnende criminaliteit), zoals drugshandel, fraude en witwassen.

 • We actualiseren de afspraken met interne en externe partners om de informatie over georganiseerde misdaad optimaal uit te wisselen en mogelijke barrières in de samenwerking weg te nemen.

 • De aanpak van ondermijning start bij bewustwording. Wij gaan daarom organisatie-breed een verdiepingsslag maken hoe medewerkers binnen onze organisatie ondermijning binnen het eigen werkgebied kunnen herkennen en hoe ze hierop kunnen acteren.

 • We zorgen ervoor dat ondermijning een terugkerend thema is via trainingen en overleggen op zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek niveau.

 • We vergroten het praktische bereik in de toepassing van de wet BIBOB, door verbinding te zoeken met relevante beleidsterreinen.

 • We verwerken de uitkomsten van het onderzoek naar weerbaarheid van de gemeente in een plan van aanpak en geven daar uitvoering aan.

 • We structureren het proces "signaal naar interventie" waarmee we sneller en consistenter integraal opvolging geven aan meldingen die via verschillende kanalen onze organisatie binnenkomen.

 • We onderzoeken en ontwikkelen een meerjarige aanpak op drugscriminaliteit, in samenwerking met partners als politie en sociaal-maatschappelijke partners.

1.2.1 Inwoners voelen zich veiliger in Hengelo.

 • We geven vorm aan het programma veiligheid en ontwikkelen daarvoor een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de komende jaren. We willen hiermee beter aansluiten op de grote veiligheidsvraagstukken en op organisatorische ontwikkelingen als de omgevingsvisie, wijk- en opgavegericht werken.

 • We onderzoeken hoe we enerzijds onze toezicht en handhavingscapaciteit kunnen uitbreiden en anderzijds kwalitatief kunnen verbeteren, zodat zij maximaal bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving.

 • Na een periode waarin we op basis van het handhavingsarrangement hebben samengewerkt met de politie zetten we in op evaluatie en doen we voorstellen tot verbeteringen.

1.2.2 Inwoners van Hengelo ervaren minder overlast in hun wijk of buurt.

 • We willen meer gebiedsgericht de leefbaarheid en veiligheid verbeteren, door zorgvuldig te analyseren wat er in een buurt of wijk speelt en inzetten op de meest belangrijke onderwerpen.

 • We willen zorgen voor een sluitende keten voor personen met verward gedrag door een persoonsgerichte benadering om de veiligheid van medeburgers te vergroten.

Wat blijven we doen?

 • Adviseren van de burgemeester/college rond alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde.

 • Uitvoeren en doorontwikkelen van de beleidsregel BIBOB, om te voorkomen dat we transacties verrichten met of vergunningen verlenen aan criminelen.

 • Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen binnen de crisisorganisatie, zowel op regionaal als lokaal niveau.

 • Casuscoördinatie, door lokale en regionale informatie via vaste overlegstructuren aan elkaar te verbinden en zo werken van signalen naar integrale interventies.

 • Bij (dreigende) maatschappelijke onrust schalen we op naar een passende organisatie.

 • Opstellen en regisseren van een plan van aanpak bij criminele jeugdgroepen.

 • Zorgen dat criminele motorbendes geen vaste grond in Hengelo krijgen.

 • Veilige evenementen en een veilig uitgaansgebied door tijdige en volledige vergunningaanvragen en afspraken via het Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

 • Vergunningverlening terrassen en openbare ruimte.

 • Opruimen ontplofbare oorlogsresten.

 • Actualisering van de APV.

 • Gerichte toezicht- en handhavingscontroles en parkeercontroles.

 • Invulling geven aan de veelplegersaanpak met het Veiligheidshuis Twente.

 • Interveniëren bij signalen van plotselinge toename van woninginbraken of diefstallen in of rond een bepaald gebied.

 • Bestendigen en uitbreiden van het aantal organisaties met het Keurmerk Veilig Ondernemen.

 • Blijven investeren in de afstemming tussen veiligheidspartners en sociale partijen voor een sluitend ketenaanpak.

Wat mag het kosten?

Taakveld

Saldo rekening 2021

Saldo begroting 2022

Lasten begroting 2023

Baten begroting 2023

Saldo begroting 2023

Verschil 2023 - 2022

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-6.397

-6.570

6.805

-

-6.805

-235

1.2 Openbare orde en Veiligheid

-2.458

-2.805

3.031

88

-2.943

-138

Totaal 1 Veiligheid

-8.855

-9.375

9.836

88

-9.748

-373

Taakveld

Saldo begroting 2023

Saldo begroting 2024

Saldo begroting 2025

Saldo begroting 2026

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-6.805

-6.805

-6.805

-6.805

1.2 Openbare orde en Veiligheid

-2.943

-2.885

-2.882

-2.886

Totaal 1 Veiligheid

-9.748

-9.690

-9.687

-9.691

Financiële toelichting

1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 235.000 nadeel)
We verwachten een toename in uitgaven door indexering van de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Naast deze indexatie is er sprake van een lichte verhoging van de vanuit de Veiligheidsregio doorberekende bedragen i.v.m. loon-en prijsstijgingen (Zomerbrief 22-ZB-1.1). In het kader van nieuw beleid wordt rekening gehouden met aanvullende lasten in verband met Informatieveiligheid (23-NB-1.1).

1.2 Openbare orde en Veiligheid (€ 138.000 nadeel)
In het kader van nieuw beleid op het gebied van Veiligheid wordt rekening gehouden met een uitbreiding van de formatie en een uitzetting van kosten van onderzoek (23-NB-1.2).

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd