Belasting- en tariefmaatregelen

Woonlasten 2024

Een voorlopige indicatie van ontwikkeling van de totale gemeentelijke woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) voor het jaar 2024 hebben we in de Zomernota 2024-2027 weergegeven. Indicatief hadden we in de Zomernota rekening gehouden met het nieuwe Programma Water en Riolering op basis van de middenvariant (scenario hoog). De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad heeft nog niet plaatsgevonden. Dit noodzaakt ons om in deze Beleidsbegroting vooralsnog uit te gaan van het huidige gemeentelijke rioleringsplan op basis van het eerder vastgestelde beleid door de gemeenteraad.
Na de mogelijke zienswijzen op het nieuwe Programma Water en Riolering zullen we u een afzonderlijk raadsvoorstel aanbieden voor dit programma, de nieuwe Verordening en de 2 begrotingswijzigingen voor 2023 en voor 2024 en verder. Dit betekent dat we deze nieuwe Verordening niet gelijktijdig met alle belastingverordeningen en tarieven 2024 aanbieden.

Als gevolg van de adviezen van de raadswerkgroep afval is het mogelijk dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing de komende periode ook nog worden aangepast voor 2024 en verder. Op het moment van schrijven van deze Beleidsbegroting is nog niet duidelijk of de adviezen worden overgenomen door de gemeenteraad. Het bestuurlijk traject hierover dient nog plaats te vinden. Vooralsnog gaan we in deze begroting hierbij ook uit van het reeds vastgestelde bestaande beleid door de gemeenteraad.
Wanneer er meer duidelijkheid is over de omarmde adviezen door de gemeenteraad en dit leidt voor 2024 en verder tot gewijzigde tarieven in de Verordening, dan zullen wij een nieuwe Verordening ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

In het raadsadvies ‘Belastingverordeningen en -tarieven 2024' (zaaknummer: 3639451) is het totaalpakket aan belastingmaatregelen, inclusief de tarieven, uitgebreid toegelicht.

Onderstaande tabel laat de tarieven voor de gemeentelijke woonlasten 2023 en de effecten van de voorgestelde belastingtarieven 2024 zien bij een gemiddelde WOZ-waarde, een gemiddeld tarief afvalstoffenheffing (op basis van gemiddeld afvalaanbod in de verzamelcontainers) en het tarief voor rioolheffing:

Soort heffing

2023

2024

OZB eigenaar

319,90

348,36

Afvalstoffenheffing

236,84

236,52

Rioolheffing

257,88

263,04

Totaal gemeentelijke woonlasten

814,62

847,92

Per saldo neemt de lokale belastingdruk voor een eigenaar van een woning toe met 4,1% in 2024 ten opzichte van 2023. Voor de huurder van een woning neemt de lokale lastendruk met 1,0% toe. Dit is inclusief het vastgestelde nieuwe beleid in de Zomernota 2023-2027 voor afval: Handhaving afvaldump (24-NB-7.1), extra uren beleid afval (24-NB-7.2) en mobiel milieupark (24-NB-7.3).

De totale gemeentelijke woonlasten zijn voor zowel een eigenaar dan wel een huurder van een woning lager dan de voor 2024 verwachte inflatie (inclusief correcties van voorgaande jaren) van 8,9%.

Indien rekening wordt gehouden met de rioolheffing op basis van de middenvariant (scenario hoog) voor het Programma Water en Riolering 2023-2027 dan zien de woonlasten 2024 ten opzichte van 2023 er als volgt uit:

Soort heffing

2023

2024

OZB eigenaar

319,90

348,36

Afvalstoffenheffing

236,84

236,52

Rioolheffing

257,88

267,96

Totaal gemeentelijke woonlasten

814,62

852,84

Indien de gemeenteraad voor het Programma Water en riolering de middenvariant vaststelt, dan neemt de lokale belastingdruk in 2024 ten opzichte van 2023 niet toe met 4,1%, maar met 4,7% voor een eigenaar van een woning en niet met 1%, maar met 2% voor een huurder van een woning.

In paragraaf 6.1 'Lokale heffingen' wordt ook uitgebreid ingegaan op o.a. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen voor de berekening van de diverse tarieven/heffingen en welke beleidsuitgangspunten ten grondslag liggen aan deze berekeningen.

OZB

De OZB-opbrengst voor 2024 is berekend op basis van de verwachte areaaluitbreiding en de inflatiecorrectie. De OZB-heffing per gemiddeld huishouden stijgt van € 319,90, naar € 348,36. Een stijging van 8,9% ten opzichte van 2023.

Afvalstoffenheffing

De afvalbegroting is kostendekkend. De gemeente maakt dus geen ‘winst’ op het afvalbeleid. De afvalbegroting wordt beïnvloed door een aantal factoren. De belangrijkste mutaties in het tarief worden veroorzaakt door het kostenniveau van dienstverlening en de markt voor de opbrengst van recyclingproducten, zoals papier en verpakkingen. Hierbij is ook het vastgestelde nieuwe beleid op basis van de Zomernota meegenomen, zoals hierboven benoemd onder woonlasten 2024.

In het raadsadvies ‘Belastingverordeningen en -tarieven 2024' (zaaknummer: 3639451) zijn de verschillende variabele tarieven voor diverse inzamelsystemen en het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing uitgebreid toegelicht.

Rioolheffing

Zoals hiervoor beschreven gaan we voor de rioolheffing vooralsnog in deze Beleidsbegroting uit van het huidige gemeentelijke rioleringsplan. Dit betekent dat het tarief voor de rioolheffing stijgt met 2% in 2024 ten opzichte van 2023.

Indien de gemeenteraad (later) besluit tot de middenvariant voor het Programma Water en Riolering dan stijgt het tarief in 2024 met 3,9% (in plaats van 2%) ten opzichte van 2023.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd