Grondslagen voor de ramingen bestaand beleid

De grondslagen voor de ramingen bestaand beleid, voor het opstellen van de Beleidsbegroting 2024-2027, zijn in bijlage 10.1 ‘Begrotingsuitgangspunten 2024-2027’ van de Zomernota 2023-2027 uitvoerig beschreven. De grondslagen zijn hieronder beknopt weergegeven:

Onderdeel

Uitgangspunt

Prijscompensatie 2024 (inclusief correcties voorgaande jaren)

8,9%

Looncompensatie 2024 (inclusief correcties voorgaande jaren)

8,9%

Subsidies prijs-/looncompensatie 2024 (inclusief correcties voorgaande jaren)

8,9%

Huren- inflatiecorrectie 2024 (inclusief correcties voorgaande jaren en/of indien geen andere afspraken gelden)

8,9%

Belastingen, heffingen & tarieven- inflatiecorrectie 2024 (incl. correcties voorgaande jaren en indien niet kostendekkend)

8,9%

Looncompensatie 2024 (stelpost verwachte loonstijging gemeentelijke organisatie o.b.v. CEP 2023)

5,2%

Meerjarenramingen 2025-2027 voorgaande onderdelen

constante lonen en prijzen

Rente eigen gemeentelijke grondexploitaties

1,48%

Omslagrente overige investeringen

0,1%

Gemeentefondsuitkering

meicirculaire 2023

Onvoorzien structureel 2024

€ 75.000

Onvoorzien incidenteel 2024

€ 91.000

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd