Beleidsmatige ontwikkelingen

Nieuw beleid

Bij de behandeling van de Zomernota 2023-2027 op 19 juli jl. heeft de integrale afweging in de gemeenteraad over nieuw beleid al plaatsgevonden. Voor het totaaloverzicht nieuw beleid verwijzen wij naar bijlage 8.7. De uitgebreide toelichtingen hierop kunt u terug vinden in de Zomernota 2023-2027. De detailuitwerking hiervan is in deze begroting verwerkt.

Strategische agenda en talentopgave

In het kort kan de langjarige koers, zoals die voor het eerst in de Kadernota 2020-2023 is beschreven, als volgt worden samengevat:

Hengelo is een sterke stad: met een robuuste sociale structuur, in het centrum van de groene toptechnologische regio Twente en op een kruispunt van strategische verbindingslijnen met andere stedelijke regio’s, zoals Zwolle-Münster en Amsterdam-Berlijn. De kwaliteit van leven is hoog, door het goede voorzieningenniveau, de economische kracht en een optimaal woon- en leefklimaat, waar het stedelijke vestigingsmilieu en de groene ruimte altijd dicht bij elkaar liggen.

De Hengelose ambities voor de lange termijn zijn groot. Voorop staat dat we de hierboven beschreven kwaliteit van leven voor onze inwoners (in termen van brede welvaart/bruto Twents geluk) verder willen vergroten en op peil willen houden. Dat doen we door te focussen op onze twee sterke en onderscheidende kanten: onze aantrekkelijke bruisende stad en de groene toptechnologische regio.

Bij het werken aan de ambities in onze koers en de aanpak van de vijf strategische opgaven is duidelijk geworden dat de significante daling van de beroepsbevolking misschien wel een van de grootste opgaven is om de doelen te bereiken. Daarom is de talentopgave en bijbehorende schaalsprong beschreven als randvoorwaardelijk voor behoud/uitbouw van de kwaliteit van leven in de toekomst. In de Zomernota 2023-2027 heeft de gemeenteraad besloten tot vorming van een aanjaagbudget talentopgave (24-NB-9.4) van incidenteel € 5 miljoen, om die ontwikkeling samen met de stad op te pakken.

De vijf strategische opgaven zijn:

  • toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling

  • toekomstbestendig sociaal domein

  • duurzame inrichting

  • dwarsthema: wijkgerichte aanpak

  • dwarsthema: de inwoner centraal.

In paragraaf 5.1 wordt uitgebreider ingegaan op de strategische agenda en het aanjaagbudget talentopgave.

Volgende paragrafen

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2024-2027 na de vaststelling van de Zomernota 2023-2027, risico's, financiële positie, belasting- en tariefsmaatregelen en gehanteerde begrotingsuitgangspunten.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd