5.1. Hengelo in verbinding: bouwen aan een strategische agenda

1. INLEIDING

In de Zomerbrief 2022-2026 is de eerste stap gezet om de langjarige koers van de gemeente, diverse externe trends & ontwikkelingen, de inhoudelijke ambities uit het collegeprogramma, het (participatieve) proces en de financiële randvoorwaarden/kaders bij elkaar te brengen. We spraken in de Zomerbrief over het bouwen aan een strategische agenda voor de komende vier jaar. Deze agenda komt in een drietal stappen tot stand:

 1. In de Zomerbrief 2022 - in het bijzonder in paragraaf 3.5 - is de eerste stap gezet, op zowel inhoud, proces als financiën.

 2. Nu, bij de Beleidsbegroting 2023-2026 gaan wij met u in gesprek over een verdere concretisering van de meest urgente maatschappelijke opgaven.

 3. Vervolgens volgt bij de eerste ‘volwaardige’ Zomernota 2023-2027 van deze periode, in het voorjaar van 2023, nadere invulling tot een volledige strategische agenda.

In deze paragraaf van de begroting zetten we dus stap 2 in dit proces. In de volgende paragraaf 2 duiden we allereerst het instrument Strategische Agenda nog wat meer. Daarna volgt in paragraaf 3 een eerste uitwerking van deze agenda met de meest urgente maatschappelijke opgaven.

2. HET INSTRUMENT STRATEGISCHE AGENDA

Opzet/bedoeling
Er zijn in onze optiek verschillende componenten die gezamenlijk de strategie (wat is onze huidige situatie, waar willen we naar toe en hoe komen we daar?) van de gemeente voor de komende vier jaar bepalen en beïnvloeden:

 • Externe trends en wet- en regelgeving;

 • Langere termijn koers/ontwikkelingen in en van de organisatie;

 • Het nieuwe collegeprogramma 2022-2026 ‘Hengelo in verbinding’;

 • Participatieve processen;

 • Financiële kaders en randvoorwaarden.

Door deze componenten in samenhang te bezien, komen we tot een strategische agenda, waarmee we als gemeente de beste keuzes kunnen maken voor Hengelo. En dan gaat het vooral om de grote (verander)beweging; waar willen we als Hengelo het verschil maken? Wat willen we – of moet – wezenlijk anders dan nu? Een strategische agenda geeft op die grote maatschappelijke opgaven richting aan ons handelen en helpt koersvast te blijven, ook in moeilijke en/of krappe tijden. Het helpt om het gesprek te voeren hoe we optimale toegevoegde waarde voor Hengelo creëren met onze beperkte middelen; en dat gaat tegenwoordig niet alleen over geld, maar vooral ook over human-capital; onze uitvoeringscapaciteit is door de krappe arbeidsmarkt beperkt.

Governance
De strategische agenda maakt vanaf de afgelopen Zomerbrief 2022-2026 integraal onderdeel uit van de P en C-kalender, zoals de gemeenteraad die heeft bepaald. Dat wil zeggen dat de strategische agenda in ieder geval aandacht krijgt in de Zomernota, Beleidsbegroting en Jaarstukken en wanneer nodig in de Beleidsrapportage. Daarmee is de sturing en beheersing van de strategische agenda in het P en C-proces geborgd. Op voorstel van het college is de gemeenteraad daarmee volledig in positie, zodat we gezamenlijk, ieder vanuit zijn eigen rol en positie, de juiste strategische keuzes voor Hengelo kunnen maken. Vanuit onze ambitie is er bij alle opgaven die opgenomen worden in de strategische agenda bijzondere aandacht voor het participatieve proces.

Financiën
Zoals bij de Zomerbrief 2022-2026 al aangegeven is het belangrijk om ons te realiseren dat de strategische agenda ‘dynamisch’ van aard zal zijn en blijven, vooral omdat we leven in tijden van grote inhoudelijke transities, maar daarnaast veroorzaken ook de onzekere financiële kaders en randvoorwaarden een grote dynamiek. Het financieel perspectief is als gevolg van de meest recente circulaires opnieuw substantieel veranderd en alleen met een stevig kompas, lees strategische agenda, kunnen we ook financieel voor Hengelo de juiste keuzes maken.

Daarom is in de Zomerbrief voor de eerste (procesmatige) uitwerking van de strategische agenda € 1 miljoen voor (vooral) voorbereidingskosten gereserveerd. Een aantal voorstellen voor de meeste urgente maatschappelijke opgaven in deze Strategische Agenda doen een beroep op dit voorbereidingsbudget.

Ten aanzien van de verdere budgettaire keuzes (investeringen, exploitatiebudgetten en/of andere financiële arrangementen) binnen de meerjarige financiële ruimte vindt u voor de meest urgente opgaven een eerste verdere concretisering.

3. UITWERKING STRATEGISCHE AGENDA

Hieronder volgt een nadere uitwerking van de thema’s, zoals we die in de Zomerbrief hebben genoemd en die, wat ons betreft, in aanmerking komen voor een plek op de Strategische Agenda.

De thema’s zijn concreter uitgewerkt op de meest urgente maatschappelijke opgaven voor 2022 en 2023. De overige, nog (verder) uit te werken plannen worden verwerkt in de Zomernota 2023-2027. Aanpak van deze maatschappelijke opgaven kost uiteraard geld en capaciteit. Voor de financiële implicaties verwijzen wij u graag naar de voorstellen voor nieuw beleid.

1. Dwarsthema: De inwoner centraal

1. Dwarsthema: De inwoner centraal

Programma/paragraaf

Portefeuillehouder(s)

Bewonersparticipatie

9

Hanneke Steen

Digitale transformatie

9/Bedrijfsvoering

Jacqueline Freriksen

De rol van de (lokale) overheid is veranderd en zal in de toekomst blijven veranderen. De interactie met partijen in de samenleving wordt steeds belangrijker (wat o.a. het Rijk vraagt vanuit de Omgevingswet en het sociaal domein). Het vertrouwen in de overheid is de laatste jaren gedaald, mede door bijvoorbeeld de Toeslagenaffaire. Openheid en communicatie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de Hengeloër, de gemeente en de overheid in het algemeen. Als gemeente zijn we al lang niet meer de grote bepalende factor, maar zijn we een van de partijen in een netwerksamenleving. De tijd van alleen maar zenden is voorbij. De snel veranderende samenleving vraagt om een flexibele en communicatieve organisatie die in kan spelen op die veranderingen. We moeten tussen (en naast) de inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad staan. Dit thema wordt op het niveau van de strategische agenda ingevuld door de aanpak van twee maatschappelijke opgaven: bewonersparticipatie en digitale transformatie.

Bewonersparticipatie: werken met het nieuwe denkkader
De inwoner staat centraal, dat is wat in Hengelo het uitgangpunt is. Mensen willen vaker, en op verschillende manieren invloed uitoefenen op hun omgeving of situatie. Dat vraagt doorlopend contact en interactie. Hiermee werken we aan vertrouwen bij mensen en werken we samen aan een fijne en prettige manier van samenleven in Hengelo. Een denkkader waarin we als Hengelo aangeven hoe we betrokkenheid en invloed van inwoners op alles wat we als gemeente doen ontbreekt tot dusver.

Participatie is niet nieuw in Hengelo. Als gemeente zijn we gewend om met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, (keten)partners en andere betrokkenen het gesprek aan te gaan en samen te werken. Participatie vraagt om maatwerk en een bewuste afweging. Daarom is een concept denkkader participatie opgesteld voor houvast voor inwoners, bestuurders en medewerkers van de gemeente. Hiervoor zijn diverse dialoogsessies gevoerd met inwoners, college, raad en ambtenaren.

In het najaar van 2022 wordt het gesprek met uw raad gevoerd aan de hand van het concept denkkader participatie. Op basis daarvan bekijken we samen hoe we verder invulling gaan geven aan het denkkader participatie en wat hier voor nodig is. Het overkoepelend maatschappelijk effect van deze opgave is inwoners de mogelijkheid te geven om mee te kunnen denken of doen en invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Hierdoor verkleint de kloof tussen inwoner en gemeente en bouwen we aan vertrouwen.

Digitale transformatie
In een tijd waarin de maatschappij, mede onder invloed van nieuwe technologieën, sneller verandert dan ooit is Digitale Transformatie een kans en noodzaak om als gemeente relevant te blijven voor de stad bij het aanpakken van ‘nieuwe’ maatschappelijke opgaven. En dat gaat veel verder dan het digitaliseren van processen. Het omvat een andere oriëntatie, een meer klantgerichte houding, een wendbare organisatie en een beter gebruik van nieuwe technologieën. Zo kan er meer toegevoegde waarde voor de maatschappij en vertrouwen door de maatschappij worden gecreëerd. Door in te zetten op de Digitale Transformatie kunnen we onze dienstverlening verbeteren en aan de verwachtingen van inwoners (blijven) voldoen. We moeten er daarbij goed oog voor houden, dat de inwoners die minder digitaal vaardig zijn mee kunnen blijven komen.

De gemeente Hengelo wil dit jaar starten met het programma Digitale Transformatie. Bij Digitale Transformatie is het belangrijk dat de gemeente nieuwe rollen pakt, ontwikkelingen tijdig ziet aankomen en daar pro-actief mee aan de slag gaat, samen met inwoners en bedrijven. Deze organisatieveranderingen hebben als doelstelling om de organisatie wendbaarder en pro-actiever de samenleving te laten bedienen. Om de digitale transformatie succesvol te implementeren en verder uit te rollen is extra geld en menskracht noodzakelijk. 2022 wordt gebruikt om het programma verder vorm te geven en uit te werken.

2. Wijkgerichte aanpak

2. Wijkgerichte aanpak

Programma/paragraaf

Portefeuillehouder(s)

Het behoud en versterken van leefbare wijken

6

Marie-José Luttikholt

Veiligheid

1

Sander Schelberg

Het behoud en versterken van leefbare wijken
Wij gaan de komende jaren inzetten op het behouden en versterken van leefbare wijken, waarbij ontmoeten en goede voorzieningen voorop staan (wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving).
In wijken en buurten komen maatschappelijke opgaven en taken van onze gemeente bij elkaar. Bestaande taken zoals het beheer van onze openbare ruimte maar ook nieuwe opgaven zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de energie transitie. Ook binnen de transformatie van het sociaal domein zijn er maatschappelijke opgaven op wijkniveau. Dit varieert van het accommoderen van langer thuis wonen tot het investeren in preventieve gezondheidsaanpakken. Onze ervaring is dat bij inwoners en professionals het onderwerp van (wijk)veiligheid altijd een belangrijke rol bij de leefbaarheid in de buurten speelt. Het afgelopen jaar zijn in een tweetal buurten pilots uitgevoerd waarbij het `ophalen van de leefbaarheidsvragen uit de wijk` en het aanpakken van ergernissen de agenda vormden. Daarbij zijn veel (veiligheid gerelateerde) onderwerpen genoemd, van verlichting, tot zwerfvuil, tot verloedering van de openbare ruimte, tot elkaar (niet) aanspreken op asociaal gedrag etc. Wij zijn van mening dat deze werkwijze een goede basis vormt voor onze wijkgerichte aanpak.

Er zijn vele manieren om inhoud en vorm te geven aan gebiedsgericht werken. Er is geen blauwdruk. Bovendien moet er, omdat elke buurt en wijk met andere opgaven kampt, ook ruimte zijn om te differentiëren per gebied. Voordat wij definitieve keuzes maken in de wijze waarop wij dit gaan doen willen we ons nader verdiepen in de mogelijkheden en de behoeften van partners en bewoners. Dit zullen wij in het najaar van 2022 vastleggen in een bestuurlijke opdracht. In de opdracht wordt aandacht besteed aan de inbreng van alle betrokkenen. Tevens kunnen wij in die periode een goede afstemming realiseren met onze transformatie-opgave binnen het sociaal domein.

Veiligheid
Het creëren van een veilig Hengelo is voor ons college van groot belang. De afgelopen jaren is een achterstand ontstaan bij de uitvoeren van werkzaamheden en het realiseren van beleidsdoelstellingen. Wij willen de komende periode daarin een inhaalslag maken. Onze ambitie gaat echter verder. Alle ontwikkelingen, internationaal en nationaal, geven aanleiding om veiligheid goed in het vizier te houden. Veranderende en nieuwe vormen van onveiligheid dwingen ons hiertoe. Hoewel ons veiligheidsbeleid de periode tot en met 2024 bestrijkt zijn wij van mening dat het nu al verstandig is om dit te gaan herijken. Dit willen we in 2023 samen met partners oppakken.

3. Toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling

3. Toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling

Programma/paragraaf

Portefeuillehouder(s)

Spoorzone (top-technologische regio) met binnenstad en Hart van Zuid

3/8

Gerard Gerrits

Woningbouwopgave

8

Gerard Gerrits

Omgevingswet en wet kwaliteitsborging

8

Gerard Gerrits

De strategie van Hengelo – in het centrum van het stedelijk gebied in Twente – richt zich enerzijds op versterking van de sociaaleconomische structuur en anderzijds op een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor kenniswerkers, creatieve werkers, jongeren en vakmensen. Jong talent (bijvoorbeeld kenniswerkers of creatieve vakmensen) erg belangrijk zijn voor onze economie. We bedienen die echter tot nu toe te weinig in de woningvoorraad. Veel jonge mensen missen in Twente de geschikte woningen en bijhorende stedelijke dynamiek en trekken (mede) daarom weg. Daarom is het zaak om in Twente een leefmilieu te creëren waarmee we deze doelgroep vast kunnen houden. Zo heeft Twente een unieke propositie om rondom stationslocaties in een groene omgeving vestigingsmilieus te ontwikkelen voor combinaties van wonen, werken, ontmoeten en studeren. Hiermee versterken we de stedelijke dynamiek en behouden we meer jong talent in de regio. Er ligt dan ook een forse woningbouwopgave, zowel in aantallen als breder volkshuisvestelijk. Deze bouwimpuls moet zijn gebaseerd op de behoefte op aantal en type woningen. Met als bovenliggend doel het aantrekken en behouden van talent op alle niveaus. Met het werken aan deze maatschappelijke opgaven versterken we onze concurrentiepositie als stedelijke regio. Daarnaast stimuleren we de voor ons zo belangrijke groei van de (beroeps)bevolking en de daarmee samenhangende woningvraag. Zonder deze schaalsprong krimpt de beroepsbevolking volgens de prognoses. De groei van de beroepsbevolking is dus ook nodig om de bestaande economie en brede welvaart te kunnen waarborgen. Met die achterliggende doelstellingen streven wij naar een schaalsprong van de stad met een groeiambitie naar 100.000+ inwoners. Dat bekent dat we willen blijven investeren in de fysieke, economische en sociale ontwikkeling van de stad en de internationale en bereikbare technologische topregio Twente.

Een goede bereikbaarheid/mobiliteit maakt het aantrekkelijker voor bedrijven en talent op alle niveaus om zich te vestigen in Twente en is daarmee een essentiële randvoorwaarde voor de doelstellingen binnen deze maatschappelijke opgave. Snelle, duurzame en smart oplossingen via spoor, weg en water, hebben tot doel het beter verbinden van Hengelo/Twente met stedelijke kernen in de Randstad, regio Zwolle en bestemmingen in Duitsland (Münster, Dortmund, Berlijn en verder). Daarbij leggen we focus op de verbinding Zwolle-Twente-Münster en de verbinding Randstad-Berlijn en verder. Hengelo is daarin de centrale hub. Ook de interne (smart)mobiliteit binnen Hengelo en Twente is onderdeel van deze opgave.

Spoorzone (top-technologische regio)
Om Twente door te ontwikkelen als groene technologische topregio is het noodzakelijk om jong talent te behouden en Twente richting deze te doelgroep te presenteren als sterk alternatief voor de Randstad. Hiervoor moeten de randvoorwaarden op orde zijn. Voorbeelden hiervan zijn, (versnelling van de) geschikte woningbouw, aantrekkelijke (groene) werklocaties en hoogstaande culturele voorzieningen.
De afgelopen jaren hebben zich op economisch gebied veel ontwikkelingen en uitdagingen voorgedaan. De effecten van corona, de situatie in Oekraïne en onze arbeidsmarkt hebben invloed. In combinatie met hierboven beschreven ambities moeten we daarom in de eerste plaats inzetten op een duurzaam economisch herstel. Ook zetten we in op de technologische topregio en dus versterking van de sociaaleconomische structuur. Dat betekent dat we moeten kijken naar het brede palet. Van onze dienstverlening aan ondernemers en de begeleiding van werkzoekende inwoners, naar de ruimtelijke eisen, naar onze arbeidsmarkt en de ontwikkeling van talent (met onderwijs en re-integratie) en naar de regionale samenwerking. De samenwerking met partners zoals Twente Board, regiogemeenten, provincie, het onderwijsveld, bedrijven, UWV etc. wordt verder geïntensiveerd. Tevens zien we kansen in sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen (impact ondernemen) als ondersteuning van duurzaamheidsdoelstellingen. Ten behoeve van de fysieke ontwikkeling van de stad is de verdere vormgeving van de Spoorzone Hengelo-Enschede (met binnenstad en Hart van Zuid) als hart van de technologische topregio van groot belang.

Woningbouwopgave
We werken aan de maatschappelijke woonopgave door verhoging van de bouwproductie via binnenstedelijke uitbreiding met bijpassende infrastructurele verbindingen via weg, water en spoor. Daarbij is een nieuwe woonvisie met als uitgangspunt betaalbaar en gevarieerd wonen en bouwen naar behoefte een voorwaarde. Om onze ambities te kunnen realiseren moeten we constant afwegingen maken in prioriteiten en aandacht besteden aan realisatie en uitvoering. De keten van ambitie – voorbereiding – vergunningverlening en daadwerkelijke uitvoering verdient versterking.

Ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling werken wij daarnaast aan het opstellen van een (strategische) “investeringsagenda stedelijke ontwikkeling”. De focus ligt bij deze agenda op de fysieke ontwikkeling maar is uiteraard onlosmakelijk verbonden met de sociale en economische ontwikkelingen. Zeker daar waar we een vertaling kunnen maken naar de ruimtelijke eisen hiervan. Met de investeringsagenda, die dynamisch van aard zal zijn, ondersteunen we onze lobby en kunnen we sneller en efficiënter inspelen op kansen die zich voordoen. De “investeringsagenda stedelijke ontwikkeling” zal in de eerste helft van 2023 met uw raad worden besproken.

4. Transformatie sociaal domein

4. Transformatie sociaal domein

Programma/paragraaf

Portefeuillehouder(s)

Participatie

6

Jacqueline Freriksen (coördinerend)

WMO

6

Marie-José Luttikholt

Jeugd

6

Claudio Bruggink

Wij gaan de komende jaren inzetten op een transformatie in het sociaal domein, omdat wij de gemeente weer terug willen brengen in de wijken; we willen dichtbij de mensen zijn. Tegelijkertijd is er een financiële noodzaak. De uitgaven zijn hoger dan de beschikbare middelen en de uitgaven lopen nog steeds op. Dat zou betekenen dat we de zorg voor mensen die dat echt nodig hebben straks wellicht niet meer kunnen garanderen. En dat willen we voorkomen. Deze transformatie bestaat voor ons uit vier belangrijke onderdelen:

 1. Normaliseren: Wij werken aan een inclusieve stad, waar mensen erbij horen, ertoe doen, meedoen en zelfredzaam zijn. Mensen hebben onderweg in het leven weleens tegenslag. Wij zijn het ontwend om het hier samen op school, op het werk, in onze vrije tijd over te hebben en te ontdekken dat wij niet de enigen zijn, maar dat ook anderen dit meemaken. Wij gunnen alle inwoners dat ondersteuning in hun eigen omgeving (informeel) en met hulp van de sociale basis en basisondersteuning volstaat, zodat geïndiceerd maatwerk ondersteuning niet of minder nodig is. Wij zullen dit zoveel mogelijk stimuleren en de sociale basis daarvoor versterken.

 2. Preventie: Preventie in het sociaal domein is het voorkomen van problemen bij inwoners in het opgroeien of zelfredzaam zijn en vermindert problemen in een vroeg stadium. Onze focus ligt daar waar de grootste uitgaven in de zorg en ondersteuning zijn en de grootste resultaten te halen zijn.

 3. Wijkgerichte aanpak: Wij willen naar een wijkgerichte aanpak en infrastructuur, die maakt dat de sociale basis en de basisondersteuning beter wordt benut en maatwerk ondersteuning minder nodig is. De behoefte en de identiteit van de wijken staat voorop. Daarbij willen wij gebruik maken van de bestaande infrastructuur en voorzieningen, door deze te versterken en te faciliteren.

 4. Nieuw zakelijk partnerschap: Aflopende contracten in de komende jaren bieden kansen om vanuit strategisch partnerschap met een gedeelde verantwoordelijk voor de financiële houdbaarheid van het sociaal domein nieuwe afspraken te maken, zowel inhoudelijk als financieel. Wij maken afspraken met een beperkt aantal aanbieders. Essentieel hierbij is dat er vanuit dezelfde opgave verantwoordelijkheid wordt gedeeld en dat het partnerschap vanuit vertrouwen ontstaat. Aanbieders krijgen hierbij autonomie en ruimte om doelmatig en slimmer (innovatief) te werken, maar binnen duidelijk afgesproken kaders. Daar hoort ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gemeenschapsgeld bij en een financiering en monitoring die niet direct gekoppeld is aan afspraken op casusniveau.

Op basis van het transformatieplan maakt de gemeente een uitvoeringsplan. Daarin worden zaken meer concreet gemaakt. Uiteindelijk zal het voor iedereen net even anders uitpakken en is het mede afhankelijk van de ondersteuning waar inwoners nu gebruik van maken.

5. Draagvlak voor duurzame inrichting

5. Draagvlak voor duurzame inrichting

Programma/paragraaf

Portefeuillehouder(s)

Duurzaamheid

7

Claudio Bruggink

Via de maatschappelijke opgave duurzaamheid, werken we aan de complexe en omvangrijke vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en –adaptatie, energietransitie, circulaire duurzame economie, energiebesparing, mobiliteit en een inclusieve gezonde samenleving. Een succesvol duurzaamheidsbeleid is alleen mogelijk in nauwe samenwerking met inwoners, medeoverheden, bedrijven en instellingen. Het beoogde maatschappelijk effect is 60% CO2 reductie in 2030, conform het rijksbeleid. De bestuurlijke aandacht gaat de komende jaren, naar het organiseren van meer realisatiekracht voor de uitvoering van het beleid.
In de Zomerbrief zijn meerjarig de 5 projecten benoemd die om een extra impuls vragen: Stimuleren Energiebesparing, Opwekking Duurzame Elektriciteit, Wijkgerichte Aanpak Warmtetransitie, Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed en Inzet op Participatie/Communicatie. Daarnaast willen we, zoals in het coalitieprogramma is aangegeven, minderdraagkrachtigen ondersteunen via energiebesparing. We willen daarbij alternatieven voor fossiele brandstoffen stimuleren/realiseren. Recent is de aandacht voor energie armoede extra actueel geworden. Voor dit laatste thema zijn ook extra middelen door het rijk beschikbaar gesteld. Aanvullend op de genoemde 5 projecten zijn dus energiearmoede, hulp aan minderdraagkrachtigen en het structureel energiezuinig maken van woningen topprioriteit van het college geworden.

De koers met daarbinnen de geprioriteerde opgaven is duidelijk. Alleen de omvang van de opgaven en de bijbehorende middelen is groter geworden. Daarbij komt dat de menskracht beperkt is (gebleken). We willen dat de middelen vooral voor inwoners en de uitvoering wordt ingezet, maar merken dat onze capaciteit aan menskracht onvoldoende is om alles te realiseren. Er is sprake van discrepantie tussen de inhoudelijke ambities en de beschikbare menskracht. Duurzaamheid is niet alleen een lokale opgave, maar vraagt ook landelijke inzet en afstemming. In de komende periode willen we daar als Hengelo een rol van betekenis spelen. Wij zijn van mening dat dit gaat bijdragen aan het aanpakken van onze opgave.

Begin 2023 zal een actualisatie van het Programma Duurzaamheid worden aangeboden. Dit is de opmaat naar een structurele inzet voor de komende jaren. De financiële effecten daarvan nemen wij mee naar de Zomernota 2023-2027. Maar we willen en kunnen niet wachten. We geven nu al uitvoering aan de al geformuleerde projecten/prioriteiten.

Tot slot: overige continue taken gemeente en organisatie

Organisatie en overige continue taken gemeente

Programma/paragraaf

Portefeuillehouder(s)

Hengelo’s werken en dienstverlening

9/Bedrijfsvoering

Jacqueline Freriksen

Aan het eind van deze paragraaf over de strategische agenda willen wij benadrukken dat deze zich vooral richt op de grote maatschappelijke opgaven en ambities voor onze stad, zoals hierboven met de vijf onderdelen geschetst. Maar een groot deel van de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur richt zich ook op de relatief stabiele ‘continue’ taken die wij uitvoeren en daarnaast de organisatorische kant van de gemeente. Het is van belang om ook daar, zowel inhoudelijk als procesmatig en financieel, voldoende aandacht voor te blijven houden. Om toegevoegde waarde te blijven leveren moeten we ook blijven investeren in onze ‘basis op orde’.

Hengelo’s werken
De samenleving verandert in rap tempo. Er vinden allerlei ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op onze stad en daarmee onze organisatie, zoals de digitale transformatie, de transformatie in het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet. De gemeente Hengelo is het programma “Hengelo’s werken” gestart omdat zij een toekomstbestendige, wendbare organisatie wil zijn die snel en adequaat op alle veranderingen in kan spelen. Dit vraagt onder meer om een versterking van de concernsturing en een verbetering van de samenwerking over teams, afdelingen en domeinen heen. Wij streven naar een organisatie waarin de inwoner, ondernemer en maatschappelijke organisaties centraal staan. Een wendbare en zelfbewuste organisatie waarin medewerkers in hun kracht staan is essentieel voor een goede dienstverlening.

Overige continue taken
De relatief stabiele ‘continue’ taken beslaan een flink deel van de capaciteit van de gemeente, hoewel ze normaliter minder bestuurlijke en politieke aandacht vragen dan de grote maatschappelijke opgaven. Toch is het, zoals gezegd, van belang om hier voldoende aandacht voor te blijven houden, zowel inhoudelijk als procesmatig en financieel. In dat licht verwijzen wij u graag naar bijlage 8.7 in deze begroting. Daar vindt u de totaallijst met nieuw beleid, zowel vanuit de strategische agenda, als ook vanuit de continue taken. Een goed voorbeeld van een noodzakelijke investering in een continue taak is het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) onderwijs. Dit nog op te stellen koersdocument zet uiteen hoe de gemeenten samen met de schoolbesturen de komen jaren integraal en planmatig investeert in de huisvesting van het onderwijs. Het IHP maakt de benodigde investeringen op de lange termijn (tot 2050) inzichtelijk.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd