5.1.2 Aantrekkelijke (binnen)stad

In het coalitieprogramma 2018-2022 is de binnenstad een belangrijk speerpunt. De inspanningen zijn gericht op het tot uitvoer brengen van het Integraal Actieplan voor een Vitale Hengelose Binnenstad dat in november 2017 is vastgesteld. Kern van de opgave is het terug brengen van de leegstand en het aantrekkelijker maken van de binnenstad waardoor deze meer bezoekers trekt die langer verblijven.

In 2018 hebben wij de eerste acties daadwerkelijk in uitvoering gebracht. Er is een start gemaakt met de herinrichting van de Enschedesestraat waarvan de aanleg in 2019 is afgerond. Een andere belangrijke gebeurtenis was de oplevering en in gebruik name van het Stadhuis en de aanleg van de openbare ruimte rondom het Stadhuis inclusief parkeerterrein en evenementenplein. Dit is in 2020 gerealiseerd. Naast al deze zaken is ingezet op de transformatie van winkelpanden naar woningen en het toevoegen van woningen boven winkels in de binnenstad. In de Nieuwstraat, Marktstraat en aan het Marktplein zijn hier vele voorbeelden van te vinden. Een grote transformatie waaraan wordt gewerkt is die van het V&D gebouw dat naar verwachting in 2022 of 2023 omgebouwd wordt tot appartementencomplex.

Het bovenstaande geeft ondanks de naweeën van corona een nieuwe dynamiek in de stad. Dit uit zich ook in de samenwerking met de binnenstadspartners zoals Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), Koninklijke Horecebond Nederland afdeling Hengelo (KHN) en Hengelo Promotie en met individuele ondernemers of groepen ondernemers rondom een bepaald gebied.

In de komende jaren blijven we hard werken aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad in alle opzichten. Dit doen we volgens de vier pijlers van het programma binnenstad die hieronder worden uitgewerkt.

Aantrekkelijke binnenstad

Op basis van het in december 2020 vastgestelde Handboek Aantrekkelijke Binnenstad werken we vol energie door aan de transformatie van de binnenstad. Zowel de openbare ruimte als ook de gebouwde omgeving wordt aangepakt. Door de duidelijkheid die met het handboek wordt geboden aan alle partijen in de stad zien we op vele fronten investeringen los komen die bijdragen aan de doelen van het handboek en het actieplan. In 2020 is ook het co-creatieproces gevoerd dat heeft geleid tot een nieuw plan voor het Marktplein dat in maart 2021 is vastgesteld als voorlopig ontwerp en dat naar verwachting eind 2021 in uitvoering komt. Daarbij worden ook de omliggende straten meegenomen in de transformatie. In 2021 is bovendien hard gewerkt aan het plan voor de herinrichting van het Wetplein na de sloop van de Lambertuspassage. Dit plan zal naar verwachting in 2022 worden gerealiseerd. Een andere belangrijke mijlpaal die de komende jaren veel aandacht gaat vragen is de herontwikkeling van het plan Lange Wemen waartoe de raad op 23 juni 2021 heeft besloten.

Bruisende binnenstad

Na bijna anderhalf jaar beperkingen op het houden van evenementen lijkt dit vanaf augustus 2021 weer mogelijk. In 2022 wordt hier samen met de partners in de binnenstad en vele vrijwilligersorganisaties weer nieuwe energie ingezet waarbij de locatieprofielen voor plekken waar evenementen kunnen worden georganiseerd de organisatoren helpen bij het organiseren van hun evenement.

Bereikbare binnenstad

In 2022 wordt verder gegaan met de uitvoering van het door de raad vastgesteld plan Bereikbare Binnenstad. De nadruk zal hierbij in dit jaar liggen op het realiseren van hoogwaardige fietsparkeerplekken in samenhang met de uitvoering van de projecten van de aantrekkelijke binnenstad.

Ondernemende binnenstad

Weten wat er speelt en leeft bij ondernemers en contact houden met ontwikkelingen in de markt is nog belangrijker geworden in de afgelopen periode. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid van data. Door de opstelling van de Autoriteit Persoonsgegevens in de casus Enschede is dat laatste lastiger geworden. We blijven ons niettemin met alle partners volop inzetten om huidige en toekomstige ondernemers optimaal te bedienen en een plek te laten vinden in de binnenstad.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd